Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez higienistkę stomatologiczną dla osób pozbawionych wolności osadzonych w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez higienistkę stomatologiczną dla osób pozbawionych wolności osadzonych w Zakładzie Karnym w Łowiczu.

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1, 2 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej (Dz. U. 2015.618)

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu z siedzibą:

99-400 Łowicz, ul. Wiejska 3 

 

zaprasza

 

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o wykonywanie działalności leczniczej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu, dotyczących świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez higienistkę stomatologiczną dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Łowiczu, w zakresie realizacji powierzonych obowiązków, w okresie rozliczeniowym od 30.10.2017 r. do 31.12.2017r.

 

W konkursach ofert poprzedzających zawarcie umów o wykonywanie działalności leczniczej mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

  • są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot konkursu;
  • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie zobowiązującymi przepisami; tj. są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę;
  • posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu;
  • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

Kryterium wyboru ofert:

  • cena brutto za godzinę świadczenia usługi; waga 100%;

Oferty powinny być składane na formularzu ofertowym (zał. 1– do pobrania ze strony internetowej www.sw.gov.pl), który wraz z pozostałymi dokumentami można pobrać również w siedzibie Zakładu Karnego w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Wiejska 3 (sekretariat), od poniedziałku do piątku, w dni robocze (od 8.30 do 15.30), nr tel. 46 830 97 35. Do pobrania są również pozostałe materiały tj. oświadczenie o zapoznaniu się ze szczegółową dokumentacją konkursu, warunki szczegółowe, projekt umowy.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (jeśli dokumenty składane będą w formie kserokopii, należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem),
w zamkniętych kopertach lub paczkach od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. 7.30 – 15.30, w sekretariacie Zakładu Karnego w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Wiejska 3, do dnia 20.10.2017 r. do godz. 15:00.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w ciągu 7 dni od momentu otwarcia ofert, które nastąpi w siedzibie Zakładu Karnego w Łowiczu, ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz, w dniu 23.10.2017 r. o godz. 12:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej www.sw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń jednostki.

Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zakład Karny w Łowiczu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o wykonywanie działalności leczniczej, przysługuje możliwość składania protestów, odwołań i skarg.

Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Załączniki do pobrania:

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 Warunki szczegółowe

Zał. 3 Projekt umowy

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej