Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko:

 

Lekarz – kierownik ambulatorium z izbą chorych – etat pracownik cywilny

 

  1. Przewidywana liczba osób do przyjęcia do pracy: 1

Przewidywany termin przyjęcia: czerwiec 2018 r.

 

  1. Charakter pracy:

- opieka medyczna nad osobami pozbawionymi wolności, organizowanie pracy ambulatorium.

 

  1. Wymagania:

  • wykształcenie wyższe medyczne z dyplomem lekarza oraz aktualne prawo wykonywania zawodu

  • mile widziana specjalizacja II stopnia i 5 lat pracy w zawodzie

  • ponadto pracownikiem Zakładu Karnego może być osoba, która:

- ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- posiadająca zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

  1. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie do Zakładu Karnego w Kwidzynie – do dnia 30 maja 2018 r., niżej wymienionych dokumentów:

1. Podanie.

2. Curriculum Vitae (CV).

3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopie świadectw pracy.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

6. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne.

7. Kserokopia dowodu osobistego.

 

Wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

  1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1. Oceny złożonych dokumentów.

2. Przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych.

 

  1. Dodatkowe informacje.

- wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Zakład Karny w Kwidzynie, ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn lub składać osobiście w dziale kadr jednostki, w terminie do dnia 30 maja 2018 r.,

- wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela komórka kadrowa ZK w Kwidzynie tel. 55 645 89 10,

- dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane,

- każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wynikach naboru.

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej