D/K.110.81.2018.WP                                                                                                                             Koszalin, dn. 09 marca 2018r.

Postępowanie kwalifikacyjne Nr 4/2018

Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie ogłasza nabór na stanowisko konserwator działu kwatermistrzowskiego

KONSERWATOR DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO

Ilość osób: 1 

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi oraz wszelkich informacji na temat naboru udziela dział kadr telefonicznie w godz. 9.00-15.00 lub podczas bezpośredniej rozmowy w:

 

Zakładzie Karnym w Koszalinie, ul. Strefowa 17, 094 3475-211 (lub 210, 212,226)

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017, poz. 631 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz. 1247).

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2015r., poz. 544).

Charakter służby:

Praca w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wykonywanie w jednostce prac konserwacyjnych, prac budowlano-remontowych, usuwanie powstałych usterek.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie co najmniej średnie,

 • komunikatywność, operatywność,

 • nieposzlakowana opinia,

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

 • dająca rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej

 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,

 • mile widziane posiadanie uprawnień specjalistycznych: świadectw kwalifikacyjnych D, E, uprawnień budowlanych w zakresie kierowania robotami budowlanymi, elektrycznych, hydraulicznych itp.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:

 • ocena złożonych dokumentów,

 • przeprowadzenie jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,

 • test sprawności fizycznej składający się z pięciu prób zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2015r. poz.1580),

  • siły (rzut piłką lekarską 2 kg przodem)

  • mocy (skok w dal z miejsca)

  • gibkość (skłon tułowia w przód (postawa stojąca))

  • zwinności (bieg zygzakiem w prostokącie 3x5m)

  • szybkości (bieg wahadłowy10x10m – mężczyzna, 6x10m – kobieta)

 • uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,

 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w ankiecie personalnej,

 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej,

 • sporządzenia arkusza ocen predyspozycji kandydata,

 • zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do służby w Służbie Więziennej;

 2. wypełniona ankieta personalna (Dz. U. z 2010 r. nr 186 poz. 1247, zał. nr 1).

  Ankietę personalną można pobrać ze strony http://www.sw.gov.pl/pl/praca/warunki- przyjecia-do-sluzby-wieziennej/ i wydrukować dwustronnie. Ankiety dostępne są również w kadrach jednostki;

 3. jedna aktualna fotografia w formacie wymaganym do dowodu osobistego;

 4. kserokopie następujących niezbędnych dokumentów (oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej):

  • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;

  • książeczka wojskowa;

  • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;

  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;

  • inne dokumenty jeśli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów, w szczególności stwierdzające dane zawarte w ankiecie personalnej;

  • odpis skrócony aktu urodzenia własny, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa.

Ponadto kandydat może dodatkowo złożyć kserokopie innych dokumentów w szczególności:

 • potwierdzające jego dodatkowe umiejętności;

 • potwierdzające osiągnięcia zawodowe i naukowe;

 • opinie polecające.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana kandydowaniem na oferowane stanowisko winna złożyć pisemne zgłoszenie chęci podjęcia służby w Służbie Więziennej w formie pisemnego podania o przyjęcie do służby w charakterze funkcjonariusza na stanowisko konserwatora działu kwatermistrzowskiego, wraz z niezbędnymi dokumentami. Oferty można składać osobiście w siedzibie Zakładu Karnego w Koszalinie w godzinach od 7.30-15.30, bądź wysłać na adres: ul. Strefowa 17, 75-950 Koszalin z dopiskiem: „ogłoszenie – młodszy referent działu kwatermistrzowskiego”. Termin składania podań upływa 30.03.2018r.

Dokumenty, które wpłyną po terminie oraz przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat, który złoży wymagane dokumenty zostanie zawiadomiony telefonicznie.

Kierownik jednostki organizacyjnej odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerywa to postępowanie, w przypadku:

 • niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków w wyznaczonym dodatkowym terminie,

 • niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym,

 • niespełnienia wymagań określonych w art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej,

 • negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego,

 • gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych jednostki.

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Koszalinie.

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej