Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w zawodzie technik informatyk

Zakład Karny w Iławie ogłasza nabór na stanowisko

NAUCZYCIELA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE

TECHNIK INFROMATYK

Przewidywane zatrudnienie: 1 lutego 2018 r.

Wszelkich informacji na temat naboru udziela dział kadr Zakładu Karnego w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława (089) 644-53-06 lub (089) 644-53-07

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1575).

Charakter pracy:

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w zawodzie technik informatyk

Przewidywana liczba osób: 1 osoba -  13/22 etatu

- praca w szkole godzinach 810 – 1830 od poniedziałku do piątku,

- praca ze słuchaczami niedostosowanymi społecznie w warunkach zakładu karnego.

Wymagania:

- wykształcenie określone w §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

- posiadanie przygotowania pedagogicznego,

- informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada odpowiednie  wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu

4) posiada obywatelstwo polskie,;

5) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

6) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:

 ocena złożonych dokumentów

  rozmowa kwalifikacyjna

 badania lekarskie

 Wymagane dokumenty:

            - podanie o przyjęcie na stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu w   zawodzie 

              technik informatyk, skierowane do Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie,

- CV

- świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy,

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie kierunkowe

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub specjalistyczne,

-       wypełniony kwestionariusz osobowy (zamieszczony w załączniku do ogłoszenia)

-       informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 06.12.2017 r. do 05.01.2018 r.

- osobiście w siedzibie Zakładu Karnego w  Iławie

- listownie na adres: Zakład Karny w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława (liczy się data wpływu dokumentów do Zakładu Karnego w Iławie).

Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane

 

 

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej