Praca w wymiarze 0,4 etatu (wynagrodzenie ok. 1300,00 zł)

Od kandydatów oczekujemy wykształcenia wyższego kierunkowego lub studiów podyplomowych w zakresie BHP. Wymagane jest także doświadczenie na analogicznym stanowisku. Niezbędna jest biegła znajomość przepisów BHP.

Zakres obowiązków:

 • koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy i ich zgodnosci z przepisami i zasadami BHP
 • sporzadzanie analiz okresowych
 • szkolenia ogólne pracowników i funkcjonariuszy z zakresu BHP
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, przeprowadzanie postepowań powypadkowych
 • sporządzanie okresowych analiz, informacji i ocen stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia zatrudnionych oraz poprawę warunków służby i pracy
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad funkcjonariuszami i pracownikami

Pracownikiem może być osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228);
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Kandydat winien dostarczyć do dnia 15 czerwca 2018 roku następujące dokumenty:

 • CV i podanie o przyjęcie do pracy w Służbie Więziennej
 • wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 733 45 06 w godz. 8:00-15:00

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej