Zakład Karny w Goleniowie ogłasza nabór do Służby Więziennej na stanowisko strażnika działu ochrony.

Zakład Karny w Goleniowie ogłasza nabór do Służby Więziennej na stanowisko strażnika działu ochrony (etat funkcjonariusza Służby Więziennej). Przewidywana liczba osób do przyjęcia do służby: dziesięć .

Wynagrodzenie około 2 845 zł brutto (około 2 360 zł netto).

Wymagania:

obywatelstwo polskie,

uregulowany stosunek do służby wojskowej,

pełnia praw publicznych,

rękojmia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

niekaralność,

rękojmia zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

co najmniej średnie wykształcenie,

zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby.

Preferowane będzie doświadczenie zawodowe w pracy oraz zamieszkiwanie w miejscowości pobliskiej Zakładu Karnego.

Kandydaci składają tylko podanie o przyjęcie do służby na stanowisko strażnika działu ochrony oraz wypełnioną ankietę personalną, a w wyznaczonym późniejszym terminie:

świadectwa pracy lub służby,

dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,

zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,

odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa.

Postępowanie kwalifikacyjne do służby składa się z następujących etapów:

oceny złożonych dokumentów,

przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,

uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,

testu sprawności fizycznej,

przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych lub przedłożenia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego,

ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej,

sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata,

zatwierdzenia listy kandydatów przez Dyrektora Zakładu.

Termin składania podań o przyjęcie do służby oraz wypełnionych ankiet personalnych – do 9 lutego 2018 roku. Ankieta personalna dostępna na stronie http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej

Na podstawie analizy zebranych dokumentów, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami do służby w ustalonym terminie.

Kierownik jednostki organizacyjnej odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerywa to postępowanie, w przypadku:

- niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków w dokumentacji w wyznaczonym dodatkowym terminie

- niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym

- niespełnienia wymagań określonych w art. 38 ustawy o Służbie Więziennej

- negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego

- gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej.
 

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby.

 

Informacje na temat Służby Więziennej są dostępne na stronie www.sw.gov.pl

 

Szczegółowych informacji w zakresie rekrutacji udzielają pracownicy kadr Zakładu Karnego w Goleniowie pod numerami telefonu 91 4667 857 lub 91 4667 856 bądź osobiście w godzinach urzędowania zakładu od 07.00 do 15.00 - ul. Grenadierów 66, 72 - 100 Goleniów.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej