Zakład Karny w Gębarzewie ogłasza nabór na stanowisko: strażnik działu ochrony.

Ilość miejsc – 10 - zatrudnienie marzec-kwiecień 2018r.

 

Wymagania zgodne z art. 38 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 631) - w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:


1)posiadająca obywatelstwo polskie;
2)posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3)korzystająca z pełni praw publicznych;
4)która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5)która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6)dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
7)posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;
8)posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

Wymagane dokumenty:
1) pisemne podanie o przyjęcie do służby;
2) wypełnioną ankietę personalną. Druk do pobrania - ankieta personalna

3) Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie średniego oraz świadectwo maturalne (kserokopia).

 

Kandydat może złożyć dodatkowo inne dokumenty, potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe i naukowe oraz opinie polecające (kserokopie).

 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
-Oceny złożonych dokumentów;
-Przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;
-Uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;
-Testu sprawności fizycznej kandydata,
-Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych;
-Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej;
-Sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata;
-Zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Gębarzewie odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerywa to postępowanie w przypadku:
- niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie usunięcia braków w dokumentacji w wyznaczonym dodatkowym terminie;
- niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym;
- niespełnienia wymagań określonych w art. 38 ww. ustawy;
- negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego;
- gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej.

 

Termin składania dokumentów o przyjęcia upływa z dniem 28 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu do jednostki)

 

Oferty należy składać na adres:
ZAKŁAD KARNY W GĘBARZEWIE
61-241 ŻYDOWO

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 61-429-23-07 od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:15 – 15:15.

 

 

Dodatkowe informacje:


Kandydaci, wobec których dyrektor jednostki podejmie decyzję o poddaniu postępowaniu kwalifikacyjnemu zostaną powiadomieni telefonicznie o konieczności dostarczenia w określonym terminie pozostałych dokumentów, o których mowa w art. 39 ust. 2 ww. ustawy.

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej