Dubliny, 2017-08-11

 

S.K.L.dz.        

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

      Zakład Karny w Dublinach, 11-430 Korsze, Dubliny 16, ogłasza konkurs ofert na:

świadczenia zdrowotne udzielane 354 osadzonym wykonywane w Zakładzie Karnym w Dublinach przez lekarza medycyny podmiotu leczniczego Ambulatorium z Izbą Chorych.

 

            Umowa zostanie zawarta od 11.09.2017 r. do 31.12.2017 r. Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem „KONKURS OFERT” należy składać w Zakładzie Karnym w Dublinach do 05.09.2017.r. do godziny 11.00.

 

            Otwarcie oraz rozstrzygnięcie ofert odbędzie się o godz. 11.30 w dniu 05.09.2017  r w siedzibie jednostki, o którym oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Do konkursu ofert stosuje się ustawę  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1793 z późn.zm.). Oferta w szczególności powinna zawierać:

  1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz szczegółowymi warunkami konkursu
  2. dane o oferencie:

a) nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej

b) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu

  1. wskazanie kwalifikacji zawodowych
  2. proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia brutto
  3. proponowane dni świadczenia usług
  4. kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) umowy ubezpieczeniowej OC za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

 

            Udzielający zamówienia zawrze umowę z wybranym przez komisję konkursową oferentem,  kierując się najkorzystniejszą ofertą cenową.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.

            Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.

            Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.

            Szczegółowych informacji udziela dział kadr w Zakładzie Karnym w Dublinach,

tel. (89)754 38 31 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej