Zakład Karny w Dublinach, 11-430 Korsze, Dubliny 16, ogłasza konkurs ofert na:
świadczenia zdrowotne udzielane 354 osadzonym wykonywane w Zakładzie Karnym w Dublinach przez lekarza medycyny podmiotu leczniczego Ambulatorium z Izbą Chorych    w specjalizacji: ortopeda, neurolog lub lekarz POZ.

    Umowa zostanie zawarta od 15.06.2018 r. do 31.12.2018 r. Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem „KONKURS OFERT” należy składać w Zakładzie Karnym w Dublinach do 01.06.2018.r. do godziny 11.00.

    Otwarcie oraz rozstrzygnięcie ofert odbędzie się o godz. 11.30 w dniu 01.06.2018  r. w siedzibie jednostki, o którym oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Do konkursu ofert stosuje się ustawę  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1938                  z późn.zm.).                      

Oferta w szczególności powinna zawierać:
1)    oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz szczegółowymi warunkami konkursu
2)    dane o oferencie:
a) nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej
b) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu
3)    wskazanie kwalifikacji zawodowych
4)    proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia brutto
5)    proponowane dni świadczenia usług
6)    kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) umowy ubezpieczeniowej OC za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

    Udzielający zamówienia zawrze umowę z wybranym przez komisję konkursową oferentem, kierując się najkorzystniejszą ofertą cenową.
W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji umotywowaną skargę.
    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.
    Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadmienia                    o rozstrzygnięciu konkursu.
    Szczegółowych informacji udziela dział kadr w Zakładzie Karnym w Dublinach,
tel. (89)754 38 31 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00.

Rozmiar: 2.0 MB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej