Dubliny, 2017-08-04

 

 

ZAKŁAD KARNY W DUBLINACH

11-430 Korsze, Dubliny 16

tel. /89/754-38-31,   fax. /89/751-00-29

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Zakładu Karnego w Dublinach

11-430 Korsze, Dubliny 16

 ogłasza nabór kandydatów do służby w Służbie Więziennej 

w charakterze funkcjonariusza SW w Zakładzie Karnym w Dublinach

 

            Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z  2017r., poz. 631) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej(Dz.U. z 2010r. Nr 186, poz. 1247).

1.Liczba osób przewidzianych do zatrudnienia

w roku 2017/2018                    (3 etaty- rezerwa kadrowa)

3 etaty  -  strażnik działu ochrony

 

2.Wymagania stawiane kandydatom

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

3.Wymagane dokumenty, które należy przedstawić komórce kadrowej
w pierwszy etapie postępowania kwalifikacyjnego

-  podanie o przyjęcie do służby

-  życiorys (curriculum vitae)

- wypełniona ankieta personalna (dostępna na stronie: http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej

- kserokopia wszystkich dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne

- kserokopia książeczki wojskowej (wypełnione strony)

- kserokopia dowodu osobistego

4. Opis stanowiska pracy

Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,

Wielozmianowy rozkład czasu służby,

Przewidywane wynagrodzenie brutto 2795 zł

5.Termin i przebieg postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

- ocena złożonych dokumentów,

- przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,

- uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,

- testu sprawności fizycznej,

- ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej,

- sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,

- zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

O terminie kolejnego etapu w przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zostanie poinformowany telefonicznie w późniejszym terminie.

 

 

 

6.Termin i miejsce składania ofert

Za pośrednictwem poczty  lub osobiście w Zakładzie Karnym w Dublinach 11-430 Korsze,
Dubliny 16, do dnia 25.08.2017r (liczy się data wpływu do jednostki organizacyjnej).
Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące naboru i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr telefonu: 89 754-38-31 (kadry) Zakład Karny w Dublinach.

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Dublinach.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej