OGŁOSZENIE

z dnia 14 listopada 2017 r.

O ROZSTRZYGNIĘCIU

zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających

karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dębicy podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii.

Na podstawie art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260 ) oraz art. 34 ust. 1 pkt 5 lit. a i art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 )

 

Dyrektor

Zakładu Karnego w Dębicy

39-200 Dębica, ul. Sandomierska 41

 

niniejszym ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania przyjęto ofertę:

Indywidualna Praktyka Lekarska

Radosław Wojnarowski

38-500 Sanok

ul. Wyspiańskiego nr 53 lok. 2

 

podpisał: wz. Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy

Zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy

mjr mgr Krzysztof Kulczycki

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej