DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W DĘBICY

OGŁASZA NABÓR DO PRACY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ

NA STANOWISKO INSPEKTORA  / PRACOWNIK /

 

PODSTAWĄ ZAWARCIA STOSUNKU PRACY BĘDZIE UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY.

PRACA W PODSTAWOWYM SYSTEMIE CZASU PRACY W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY.

 

Postawa prawna naboru:

- ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudnieni na zasadach określonych  w przepisach o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 143, poz. 964, z późn. zm.)

 

Charakter pracy (zakres wykonywanych zadań):

rozpatrywanie próśb osadzonych i ich rodzin, koordynowanie zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych: min. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o spoczywających na nich obowiązkach zgodnie z obowiązującymi przepisami               o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie, monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz polityk podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty, nadzór nad prowadzonymi rejestrami czynności przetwarzania, prowadzenie rejestru naruszeń danych osobowych

 

Wymagania stawiane kandydatom, pracownikiem może być osoba, która:

- ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

- daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

- ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie: wykształcenie wyższe preferowane prawo;

- daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 );

- posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia                23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE,

- umiejętność obsługi komputera,

- dobra organizacja czasu pracy,

- gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:

- ocena złożonych dokumentów,

- rozmowa kwalifikacyjna,

- sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych,

- badania lekarskie.

 

Wymagane dokumenty:

- podanie,

- życiorys (CV) z podanym numerem telefonu,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- oświadczenia kandydata o:

1. pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

2. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. braku prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne za przestępstwo umyślne                      lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. że nie toczy się przeciwko osobie ubiegającej się o zatrudnienie postępowanie karne za przestępstwo umyślne             lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: podanie, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.)

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty, o których mowa powyżej należy składać do Zakładu Karnego w Dębicy (39-200 Dębica, ul. Sandomierska 41) osobiście lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z adnotacją „Dotyczy naboru na stanowisko : inspektor (pracownik)” oraz dokładnym adresem zwrotnym nadawcy. Każda złożona oferta powinna zawierać adres korespondencyjny kandydata.

 

Dokumenty przyjmowane będą do dnia 22 maja 2018 r. ( decyduje data wpływu do jednostki) .

Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać w kadrach  tel. 14 6807013.

Rozmiar: 180.1 kB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej