Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu ogłasza nabór kandydatów do służby w Służbie Więziennej w Zakładzie Karnym w Brzegu na stanowisko funkcjonariusza: strażnik działu ochrony.

Liczba osób przewidywana do przyjęcia: 4

Wymagania zgodne z art. 38 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 713 ze zm.) - w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Kandydat o przyjęcie do służby składa w terminie do 28 marca 2018 r. n/w dokumenty:
1. pisemne podanie o przyjęcie do służby;
2. wypełnioną ankietę personalną dostępna na stronie http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej
3. CV;
4. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;

W przypadku podjęcia przez kierownika jednostki decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do dostarczenia, w wyznaczonym terminie kopii oraz oryginałów do wglądu n/w dokumentów:

Wymagane dokumenty:
1) kserokopia świadectwa pracy lub służby;
2) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;
3) zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej;
4) kserokopie odpisów: aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa;
5) kserokopia dowodu osobistego
6) kserokopia książeczki wojskowej (strony z wpisami)

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat, który złoży wymagane dokumenty zostanie zawiadomiony telefonicznie.

Kandydat może dodatkowo złożyć inne dokumenty, w szczególności:
- potwierdzające jego dodatkowe umiejętności;
- potwierdzające osiągnięcia zawodowe i naukowe, opinie polecające.

Dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerwać to postępowanie, w szczególności jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej.

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Brzegu.

Postępowanie kwalifikacyjne przebiegać będzie zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 713 ze zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz.U. z 2010 r., Nr 186 poz.1247) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2015r., poz. 544).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (77) 77 416 20 11 lub (77) 444-32-00 wew. 251 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 w dni robocze.

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Zakład Karny w Brzegu, ul. B. Chrobrego 29, 49-300 Brzeg

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej