Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu ogłasza nabór kandydatów do pracy w Służbie Więziennej w Zakładzie Karnym w Brzegu na stanowisko pracownika cywilnego: młodsza pielęgniarka / starsza pielęgniarka.

praca w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi
wymiar etatu: 0,48
Liczba osób przewidywana do przyjęcia: 1

Wymagania zgodne z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 713 z późn. zm.) - w Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba:
1) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
2) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
4) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie medyczne o kierunku pielęgniarstwo;
5) daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;
6) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy;

Wynagrodzenie: 1350 zł brutto

Kandydat o przyjęcie do pracy składa w terminie do 31 maja 2017 r. w godzinach 8:00-15:00 n/w dokumenty:
1) pisemne podanie o przyjęcie do pracy;
2) CV;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
5) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;

W przypadku podjęcia przez kierownika jednostki decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do dostarczenia, w wyznaczonym terminie kopii oraz oryginałów do wglądu n/w dokumentów:

Wymagane dokumenty w przypadku wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego:
1) kserokopia świadectwa pracy lub służby;
2) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;
3) kserokopie odpisów: aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa;
4) kserokopia dowodu osobistego
5) kserokopia książeczki wojskowej (strony z wpisami)

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat, który złoży wymagane dokumenty zostanie zawiadomiony telefonicznie.

Kandydat może dodatkowo złożyć inne dokumenty, w szczególności:
- potwierdzające jego dodatkowe umiejętności;
- potwierdzające osiągnięcia zawodowe i naukowe, opinie polecające.

Dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerwać to postępowanie, w szczególności jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej.

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do pracy w Zakładzie Karnym w Brzegu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr  telefonu (77) 77 416 20 11 lub (77) 444-32-00 wew. 251 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 w dni robocze.

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Zakład Karny
ul. B. Chrobrego 29
49-300 Brzeg

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej