Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej osadzonym przebywającym w Zakładzie Karnym w Szczecinku.

Szczegółowe warunki konkursu ofert można uzyskać nieodpłatnie:

 • w siedzibie Zamawiającego w biurze inspektora ds. kadr w dni powszednie w godz. 814;
 • pocztą (po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku przez wykonawcę osobiście, drogą pocztową lub faksem);

Termin wykonania zamówienia: czas określony od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu,
 • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadza indywidualną lub grupową praktykę,
 • posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu,
 • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Kryterium:

 • Cena brutto za jeden miesiąc świadczenia usługi – waga 100 %

Wadium:

      - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Okres związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert:

Zakład Karny w Szczecinku

 78-400 Szczecinek

 ul. Bohaterów Warszawy 42a

sekretariat Zakładu Karnego w Szczecinku do dnia 20.12.2017 r. do godz. 13.00

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zakład Karny w Szczecinku

78-400 Szczecinek

ul. Bohaterów Warszawy 42a

pokój nr 16 w dniu 20.12.2017 r. o godz. 13.30 .

 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są w dni powszednie w godz. 7.15 - 15.15

 • - kpt. mgr Karolina Usik – tel. 94 37 291 83
 • - kpt. mgr Jarosław Horniatko – tel. 94 37 291 83
Rozmiar: 306.0 kB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej