DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO NR 2 W GRUDZIĄDZU OGŁASZA KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH

 

 

Grudziądz, dnia 07 grudnia 2017 r.

 

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO NR 2 W GRUDZIĄDZU

ul. Sikorskiego 13/17, 86-300 Grudziądz

 

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 1638 ze zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1938)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH

na rzecz osób pozbawionych wolności, osadzonych w Zakładzie Karnym nr 2 w Grudziądzu o szacunkowej liczbie 342 osób uprawnionych do świadczeń

 

PRZEDMIOT KONKURSU

1. Podstawowa opieka zdrowotna oraz pełnienie funkcji kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego nr 2 w Grudziądzu

2. Opieka dermatologiczna

3. Opieka psychiatryczna

4. Opieka z zakresu protetyki stomatologicznej

5. Opieka z zakresu radiologii

 

Okres obowiązywania umowy.

Pożądany termin zawarcia umowy : od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Oferta powinna spełniać warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Z informacją o szczegółowych warunkach konkursu ofert oraz projektem umowy można zapoznać się w siedzibie zamawiającego. Formularz ofertowy można pobrać ze strony internetowej www.sw.gov.pl .

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sikorskiego 13/17 w Grudziądzu na formularzach ofertowych udostępnionych przez Udzielającego zamówienia do dnia 13 grudnia 2017 roku do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem: „ Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie ……..“ .

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Zakład Karny nr 2 w Grudziądz ul. Sikorskiego 13/17 w dniu 14 grudnia 2017 roku o godz. 11:00 . Termin związania ofertą 30 dni.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 

Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert można składać w sekretariacie Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Oferentom przysługuje prawo do:

- wniesienia protestu w toku postępowania konkursowego;

- wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

 

Załączniki do ogłoszenia o konkursie ofert:

Załącznik nr 1 – szczegółowe warunki konkursu ofert,

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 – wzór umowy,

Załącznik nr 4 – oświadczenie.

 

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane na stronie internetowej www.sw.gov.pl.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej