Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu ogłasza nabór do służby na stanowisko: STRAŻNIKA W DZIALE OCHRONY ZAKŁADU KARNEGO NR 1 WE WROCŁAWIU

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. wykształcenie co najmniej średnie
 2. preferowana zasadnicza służba wojskowa

 

Liczba osób przewidzianych do przyjęcia – 10

Przewidywany termin przyjęcia – styczeń-luty 2018 r.

 

Zgodnie z art. 38 ustawy o z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tj. Dz. U 2017 r. poz. 631 z późn. zm) w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • korzystająca z pełni praw publicznych,
 • która daję rękojmię prawidłowego wykonywania  powierzonych zadań,
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne          o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych     w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

 Wymagane dokumenty:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby
 • wypełniona ankieta personalna – wzór ankiety personalnej dostępny jest na stronie internetowej ww.sw.gov.pl (zakładka „Praca/Zasady przyjęcia do Służby Więziennej)

 

Wymienione wyżej  dokumenty należy przesłać wyłącznie drogą pocztową do dnia 30 listopada 2017 r. na adres Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu, 50-211 Wrocław, ul. Kleczkowska 35, z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru”

 

Osoby, wobec których zostanie podjęta decyzja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego zobowiązane są do dostarczenia:

 • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,
 • kserokopii dowodu osobistego,
 • kserokopii świadectw pracy lub służby,
 • kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,
 • kserokopii odpisu skróconego aktu urodzenia: własnego, małżonka, dzieci oraz odpisu skróconego aktu  małżeństwa,
 • kserokopii książeczki wojskowej

O terminie dostarczenia powyższych dokumentów powiadomimy wybrane osoby.

 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony po weryfikacji dokumentów w terminie późniejszym.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej.

 

Informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udzielają funkcjonariusze działu kadr pod numerem telefonu – 71 32 72 627.

 

Prowadzony nabór wszczęty został na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186 poz. 1247). Wymagania w zakresie zdolności do Służby Więziennej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności i psychicznej do Służby Więziennej (Dz. U.  Nr 20 poz. 108).

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej