ZAKŁAD KARNY NR 1 WE WROCŁAWIU UL.KLECZKOWSKA 35 WROCŁAW  poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

MŁODSZEGO WYCHOWAWCY DO DZIAŁU  PENITENCJARNEGO
 

Przewidywana liczba miejsc zatrudnienia w 2018 roku: 3 osoby.

WYMAGANIA:

posiadanie obywatelstwa polskiego, niekaralność, korzystanie z pełni praw publicznych i cywilnych, uregulowany stosunek do służby wojskowej, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby, wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, pedagogika, psychologia, socjologia, kryminologia, prawo.

DODATKOWE KWALIFIKACJE:

uprawnienia w zakresie prowadzenia: oddziaływań mających na celu przeciwdziałanie agresji lub przemocy, przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających, aktywizacji zawodowej  i promocji zatrudnienia, znajomość j. angielskiego, znajomość podstawowych programów MICROSOFT OFFICE.

 

Osoby zainteresowane proszone są o PRZESYŁANIE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ do dnia 26 stycznia  2018 r. następujących dokumentów:

 • podania i cv,
 • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopii dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

      -  wypełnionej ankiety personalnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186 poz. 1247). Ankietę można pobrać na stronie internetowej sw.gov.pl /zakładka praca/zasady przyjęcia do Służby Więziennej.

 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 • oceny złożonych dokumentów,
 • przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,
 • uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,
 • testu sprawności fizycznej kandydata,
 • przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej,
 • sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,
 • zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

W przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zobowiązani są do dostarczenia w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.631 z późn. zm.).

Kandydaci o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego powiadomieni zostaną drogą telefoniczną lub pocztową.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 71 3272627.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej