Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu zatrudni na stanowisko: Młodszy pielęgniarz/Młodsza pielęgniarka Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu jako funkcjonariuszaetat mundurowy.

                Liczba osób przewidywanych do zatrudnienia: 1 funkcjonariusz.

                Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarza/pielęgniarki.

 

                Zgodnie z ustawą z dn. 9 kwietnia 2010 o Służbie Więziennej w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

                Podanie o przyjęcie do służby należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2018 r. wyłącznie drogą pocztową na adres: Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław z dopiskiem „dotyczy naboru – młodszy pielęgniarz/młodsza pielęgniarka ambulatorium”.

Wymagane dokumenty:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby na stanowisko młodszego pielęgniarza/młodszej pielęgniarki ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu;
 • wypełniona ankieta personalna, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1247) – druk ankiety personalnej znajduje się na stronie internetowej http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu pielęgniarza/pielęgniarki.

 

                W przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do dostarczenia pozostałych dokumentów, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2-7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 631 ze zm.)

 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia świadectw pracy lub służby,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,
 • kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia: własnego, małżonka, dzieci oraz odpisu skróconego aktu  małżeństwa,
 • kserokopia książeczki wojskowej

                 O terminie dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

                Kandydaci zakwalifikowani na podstawie oceny złożonych dokumentów zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

                Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

               

                Charakter pracy:

              Realizowanie zadań z zakresu pielęgniarstwa w Ambulatorium z Izbą Chorych ZK Nr 1 we Wrocławiu – praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

         

                Informacje odnośnie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu 71 32 72 627.  Zgłoszenia nie spełniające wymogów stawianych kandydatom oraz złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Prowadzony nabór wszczęty został na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186 poz. 1247). Wymagania w zakresie zdolności do Służby Więziennej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności i psychicznej do Służby Więziennej (Dz. U.  Nr 20 poz. 108).

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej