Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych osadzonym w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu w zakresie: Lekarz specjalista internista – diabetolog (CPV: 85121100-4)

Umowa zostanie zawarta na okres od 23 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. z terminem rozpoczęcia świadczeń od dnia 23 października 2017 r.

Świadczenie zdrowotne udzielane w wymiarze 7 godzin i 30 minut tygodniowo lub 30 godzin miesięcznie

Przewidywana liczba świadczeniobiorców: 1

Szczegółowe warunki konkursu ofert dotyczące przedmiotu konkursu, w tym obowiązujący formularz ofertowy i wzór umowy można uzyskać w Dziale Kadr Zakładu Karnego Nr 1 Wrocław w godzinach od 10.00 do 14.00 w pokoju nr 325 oraz za pośrednictwem wyszukiwarki na stronie internetowej http:/www.bip.sw.gov.pl/ z zastosowaniem kryteriów wyszukiwania: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Wrocław / Zakład Karny Wrocław Nr 1 / ważne ogłoszenia oraz na stronie internetowej http:/www.sw.gov.pl/

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach, z opisem „Konkurs na kontrakt lekarski w zakresie specjalista internista – diabetolog, w sekretariacie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu do dnia 19 października 2017 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2017 r. o godz. 12.15 w sali konferencyjnej Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu (pokój Nr 417). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19 października 2017 r. i zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu oraz na stronie internetowej http:/www.sw.gov.pl/ . Oferentom przysługują środki odwoławcze określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 652).

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej