Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu zatrudni na stanowisko: Lekarz ginekolog (asystent/starszy asystent) Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu jako pracownika cywilnego w oparciu umowy o pracę na okres próbny na 0,25 etatu.

                Liczba osób przewidywanych do zatrudnienia: 1 pracownik cywilny.

                Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza medycyny;
 • Co najmniej tytuł specjalisty ginekologa lub specjalizacja I stopnia w zakresie ginekologii

 

                Zgodnie z ustawą z dn. 9 kwietnia 2010 o Służbie Więziennej pracownikiem SW może być osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948);
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

                Podanie o przyjęcie do pracy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.04.2018 r. drogą pocztową na adres: Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław z dopiskiem „dotyczy naboru – ginekolog” lub osobiście w Dziale Kadr (pok. 325).

                Oferta pracy powinna zawierać:

 • pisemne podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko lekarza ginekologa Ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu;
 • kwestionariusz osobowy (załącznik do pobrania poniżej)
 • kserokopię prawa wykonywania zawodu lekarza medycyny, tytułu specjalisty lub specjalizacji;
 • kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby

 

                Charakter pracy:

              Realizowanie zadań z zakresu ginekologii w Ambulatorium z izbą chorych ZK Nr 1 we Wrocławiu – świadczenie usług zdrowotnych na rzecz osób pozbawionych wolności.

 

                Informacje odnośnie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu 71 32 72 627.  Zgłoszenia nie spełniające wymogów stawianych kandydatom oraz złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozmiar: 375.6 kB
Rozmiar: 15.6 kB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej