Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich ogłasza nabór kandydatów do Służby Więziennej na stanowisko funkcjonariusza: strażnik w dziale ochrony

Liczba osób przewidywana do przyjęcia – 6

I . Wymagania stawiane kandydatom – zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010  roku  o  Służbie Więziennej:

Funkcjonariuszem SW może być osoba, która:

1.Posiada obywatelstwo polskie;
2.posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3.ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
4.daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
5.nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6.posiada co najmniej wykształcenie średnie;
7.daje rękojmie zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
8.posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

II.  Kandydat winien złożyć następujące dokumenty:
1.wypełnioną ankietę personalną (Druk dostępny na stronie internetowej: www.sw.gov.pl → Zakładka 'praca' → Zakładka 'zasady przyjęcia do Służby Więziennej')
2.podanie o przyjęcie do służby
3.kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
4.kserokopię książeczki wojskowej (oryginał do wglądu)
5.kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)

Po uzyskaniu pozytywnej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej kandydat winien przedłożyć także kserokopie poniżej wyszczególnionych dokumentów:
1.świadectwa pracy lub służby;
2.dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;
3.odpis skrócony aktu urodzenia (własny)
Oryginał wyszczególnionych dokumentów – do wglądu.

Dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana podczas prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej do rekrutacji nie może przystąpić osoba, która w przeciągu ostatnich 12 miesięcy  uzyskała odmowę lub przerwano jej postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Więziennej.

III. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
- oceny złożonych dokumentów,
- przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,
- testu sprawności fizycznej,
- przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat - nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego,
- ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służy w Służbie Więziennej,
- sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,
- zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

IV. Inne informacje:

Osoby zainteresowane przystąpieniem do służby proszone są o złożenie ofert w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. -  osobiście (w dziale kadr Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Zakład  Karny Nr 1
ul. Karola Miarki 1
47-100 Strzelce Opolskie
z dopiskiem : „oferta rekrutacyjna: strażnik DO”

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Ewentualne zapytania można uzyskać pod numerem telefonu: 77/ 4400420 wew. 152

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej