Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich ogłasza nabór na stanowisko funkcjonariusza: młodsza / y pielęgniarka / pielęgniarz.

Liczba osób przewidywana do przyjęcia – 1

I . Wymagania stawiane kandydatom:
1. posiada obywatelstwo polskie;
2. posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3. ukończył/a 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
4. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
5. nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6. posiada co najmniej wykształcenie średnie kierunkowe;
7. posiada prawo wykonywanie zawodu pielęgniarki na terenie RP;
8. daje rękojmie zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
9. posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

II.  Kandydat winien złożyć następujące dokumenty:
1. wypełnioną ankietę personalną (Druk dostępny na stronie internetowej: www.sw.gov.pl → Zakładka 'praca' → Zakładka 'zasady przyjęcia do Służby Więziennej');
2. podanie o przyjęcie do służby;
3. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu);
4. kserokopię książeczki wojskowej (oryginał do wglądu);
5. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu);
6. kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie pielęgniarskie (oryginał do wglądu);
7. kserokopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na terenie RP (oryginał do wglądu).

Po uzyskaniu pozytywnej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej kandydat winien przedłożyć także kserokopie poniżej wyszczególnionych dokumentów:
1. świadectwa pracy lub służby;
2. dokumenty potwierdzające inne posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;
3. odpis skrócony aktu urodzenia (własny)
Oryginał wyszczególnionych dokumentów – do wglądu.

Dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana podczas prowadzonego  postępowania kwalifikacyjnego.

Zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej do rekrutacji nie może przystąpić osoba, która w przeciągu ostatnich 12 miesięcy  uzyskała odmowę lub przerwano jej postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Więziennej.

III. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
- oceny złożonych dokumentów,
- przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,
- testu sprawności fizycznej,
- przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego,
- ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służy w Służbie Więziennej,
- sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata,
- zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

IV. Inne informacje:

Osoby zainteresowane przystąpieniem do służby proszone są o złożenie ofert  osobiście do dnia 30 listopada 2017 roku (w dziale kadr Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Zakład  Karny Nr 1
ul. Karola Miarki 1
47-100 Strzelce Opolskie

z dopiskiem : „oferta rekrutacyjna: młodsza pielęgniarka/pielęgniarz

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Ewentualne zapytania można uzyskać pod numerem telefonu: 77/ 4400420 wew. 152

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej