Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych: Kierownik Ambulatorium z Izbą Chorych.

Informuję o wydłużeniu terminu składania ofert w konkursie ofert na udzielenie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych – Kierownik Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu proszone są o złożenie ofert  osobiście do dnia 20 kwietnia 2017 roku (w sekretariacie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Zakład  Karny Nr 1
ul. Karola Miarki 1
47-100 Strzelce Opolskie

z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiska – Kierownik Ambulatorium z Izbą Chorych”. Ewentualne zapytania można uzyskać pod numerem telefonu: 77/ 4400420 wew. 152

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich (zwany dalej „Organizatorem”), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1638) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1793 z późn. zm.) ogłasza KONKURS i zaprasza do składania ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych osobom odbywającym karę pozbawienia wolności u Organizatora, wykonywanych na potrzeby Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich

W zakresie stanowisk: KIEROWNIK AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH
przewidywana liczba stanowisk – 1 stanowisko

Świadczenia zdrowotne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności wykonywane będą w siedzibie Organizatora.

Liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych równa jest liczbie osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich i przeciętnie wynosi około 1047 osób.

Czas trwania umowy: Powyższe świadczenia zdrowotne będą udzielane w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej na okres od  1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty (wypełniony formularz ofertowy + dokumenty wymienione w szczegółowych warunkach konkursu ofert).

Formularz ofertowy oraz Szczegółowe Warunki Konkursu można uzyskać w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich – służba kadrowa, w terminie od dnia ogłoszenia  do 17 marca 2017 roku  w godzinach 8.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego  Nr 1 w Strzelcach Opolskich.
Projekt umowy będzie dostępny w wersji elektronicznej po uprzednim kontakcie z funkcjonariuszami ds. kadr (numer telefonu 77 44 00 420 wew. 152).

Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z adnotacją dotycząca odpowiedniego stanowiska np.

 „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiska  - Kierownik ambulatorium z izbą chorych ” i klauzulą: „Nie otwierać do dnia 20 marca 2017 roku do godz. 12.00” oraz pieczęcią firmową Oferenta wraz z jego adresem.

2. Oferty należy składać w sekretariacie  Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich przy ul. Karola Miarki 1 w Strzelcach Opolskich do dnia  17 marca 2017  roku do godz. 15.30

Oferty przesłane na adres Organizatora drogą pocztową, będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Organizatora przed terminem otwarcia ofert.
Oferty nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert: 20 marca 2017 roku o godz. 12.00, siedziba Organizatora, dział kadr pok.27

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie niezwłocznym od dnia otwarcia ofert i ewentualnym ich uzupełnieniu przez Oferentów.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu „konkursu ofert” zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.sw.gov.pl w terminie 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia przez Dyrektora Zakładu Karnego w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich.
Organizator konkursu powiadomi wszystkich oferentów o wyniku postępowania.
W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie określony  termin i miejsce zawarcia umowy.

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Przystępującym do konkursu przysługuje prawo składania skarg  dotyczących konkursu zgodnie  z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1638 z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 581 z późn. zm.)

Szczegółowe warunki konkursu

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej