Informuję, że Zakład Karny w Grądach Woniecko rozpoczyna nabór do Służby Więziennej na stanowisko strażnik działu ochrony.

Liczba osób przewidzianych do przyjęcia do służby: 2
Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba:
1.    posiadająca obywatelstwo polskie,
2.    posiadająca uregulowany stosunek do zasadniczej służby wojskowej,
3.    korzystająca z pełni praw publicznych,
4.    która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
5.    która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
6.    dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
7.    posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
8.    posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Preferowani będą kandydaci spełniający niżej wymienione warunki:
1.    Wykształcenie co najmniej średnie.
2.    Wysoka sprawność fizyczna.
3.    Miejsce zamieszkania w Grądach Woniecko lub w miejscowości pobliskiej.

Osoby zainteresowane podjęciem postępowania kwalifikacyjnego, którego przejście jest warunkiem ubiegania się o przyjęcie do Służby Więziennej, składają w kadrach Zakładu Karnego w Grądach Woniecko do dnia 20.10.2017 r.:
1.    podanie o przyjęcie do służby
2.    ankietę personalną wypełnioną dwustronnie (dostępna na stronie internetowej http://sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej).
3.    życiorys (CV).
4.    kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy.
5.    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
6.    kserokopie potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne.

W przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do dostarczenia, w wyznaczonych przez kierownika jednostki terminach, pozostałych dokumentów, o których mowa w art. 39 ust.2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 roku poz. 631 z późn. zm.)

Dyrektor Zakładu Karnego w Grądach Woniecko może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerwać to postępowanie, w szczególności jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia w potrzebach kadrowych SłużbyWięziennej.
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego, a w szczególności jego przebiegu, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września  2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz.1247)
Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko.
Szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego można znaleźć na stronie internetowej Ogólnopolskiego Portalu Służby Więziennej (http://sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej) oraz w komórce kadrowej Zakładu Karnego w Grądach Woniecko osobiście lub pod numerem telefonu (86) 4752660 w.103.

podpisał:
Dyrektor Zakładu Karnego
w Grądach Woniecko
ppłk mgr inż. Robert Dąbrowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej