DYREKTOR

ZAKŁADU KARNEGO W CZARNEM OGŁASZA NABÓR DO PRACY NA STANOWISKO

 

PIELĘGNIARKI SZPITALA i AMBULATORIUM ZAKŁADU KARNEGO W CZARNEM


 

(pracownik cywilny – 1 etat)

 

1) Przewidywana liczba osób do przyjęcia – 2.

 

2)  Zgodnie z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. z 2017r. Poz. 631 ze zm.) pracownikiem może być osoba, która:

 

1) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

2) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 

4) ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie; 

5) daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 poz.1167 z późn. zm.); 

6) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy. 

 

3)  Charakter pracy


 

Praca w ambulatorium szpitala Zakładu Karnego w Czarnem w wymiarze 37 godzin i 55 minut tygodniowo. Świadczenie opieki pielęgniarskiej na rzecz osadzonych.


 

4) Wymagane wykształcenie


 

 Na stanowisko pielęgniarki - wykształcenie kierunkowe średnie medyczne lub wyższe pielęgniarskie, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, predyspozycje do pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,    przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru pracy, kursy specjalistyczne.


 


 

5)  Wymagane dokumenty

 

Osoby zainteresowane powinny do dnia 15.02.2018 r. w godz. 7.00 – 15.00 złożyć następujące dokumenty:

wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy

zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (nie starsze niż 1 miesiąc)


 

osobiście lub przesłać pocztą na adres: Zakład Karny w Czarnem ul. Pomorska 1 77-330 Czarne.

 

6) Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata obejmuje:

weryfikację złożonych dokumentów,

rozmowę kwalifikacyjną,

Kandydaci wybrani na podstawie oceny złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.


 

Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji w tym badania wstępne przeprowadzone przez Medycynę Pracy Słuby Więziennej w Koszalinie , zostana telefonicznie zawiadomieni o terminie rozpoczęcia pracy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 pod nr telefonu: (059) 83 – 30 -808 lub 83 – 30 – 844 .

 

Prosimy o załączenie podpisanej klauzuli:

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Karny w Czarnem ul. Pomorska 1 77-330 Czarne moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej