DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W ZAKŁADZIE KARNYM W BIAŁYMSTOKU NA STANOWISKO: strażnik działu ochrony (planowana ilość osób do przyjęcia: 1)

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA

NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

W ZAKŁADZIE KARNYM W BIAŁYMSTOKU

NA STANOWISKO:

 

strażnik działu ochrony

(planowana ilość osób do przyjęcia: 1)

 

Specyfika pracy: hierarchiczny stosunek służbowy, praca w kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, charakter pracy wymaga od kandydatów wysokiej sprawności fizycznej.

Przewidywany termin przyjęcia do służby: lipiec – sierpień 2018 r.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi oraz wszelkich informacji na temat naboru udziela komórka kadr ZK w Białymstoku, ul. Hetmańska 89, tel. 085- 662-85-55.

Dokumenty od kandydatów będą przyjmowane w formie papierowej za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Zakładu Karnego w Białymstoku) lub osobiście (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „nabór strażnik działu ochrony”) w terminie od 16.05.2018 r. do 30.05.2018 r. w godzinach od 8 do 15.

 

 1. WYMAGANIA:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • korzystająca z pełni praw publicznych,
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

 1. DOKUMENTY:
 1. pisemne podanie o przyjęcie do służby
 2. wypełniona ankieta personalna – przy składaniu wszystkich dokumentów (do wypełnienia ankiety kandydat będzie potrzebował informacji dotyczących najbliższych członków rodziny np. rodziców, rodzeństwa, współmałżonka, dzieci w rodzaju: nazwisko, imię, nazwisko panieńskie i rodowe, imiona rodziców, nazwisko panieńskie i rodowe matki, daty i miejsca urodzenia, numery PESEL, adresy zamieszkania), druk ankiety dostępny jest na stronie http://www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/
 3. świadectwa pracy lub służby (kserokopia, oryginał do wglądu)
 4. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopia, oryginał do wglądu)
 5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej
 6. odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa (kserokopia, oryginał do wglądu)
 7. dwie aktualne fotografie kolorowe w formacie wymaganym do dowodu osobistego
 8. dowód osobisty (kserokopia, oryginał do wglądu)
 9. książeczka wojskowa (kserokopia stron z wpisami, oryginał do wglądu).

 

Kandydat może dodatkowo przedłożyć inne dokumenty, w szczególności:

 • potwierdzające jego dodatkowe umiejętności,
 • potwierdzające osiągnięcia zawodowe i naukowe,
 • opinie polecające.

Wybrani kandydaci na podstawie oceny złożonych dokumentów zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 1. POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE:

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 1. oceny złożonych dokumentów
 2. przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych (do uczestniczenia w rozmowie kwalifikacyjnej zaproszeni zostaną wybrani kandydaci na podstawie oceny złożonych dokumentów)
 3. uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych
 4. testu sprawności fizycznej kandydata
 5. ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej
 6. sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata
 7. zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Test sprawności fizycznej składa się z 5 prób:

 1. mocy, polegającej na skoku w dal z miejsca,
 2. siły, polegającej na rzucie 2 kg piłką lekarską,
 3. gibkości, polegającej na skłonie tułowia w przód
 4. zwinności, polegającej na biegu zygzakiem w prostokącie 3x5 m,
 5. szybkości, polegającej na biegu 10x10 m (mężczyźni) lub 6x10 m (kobiety).

 

Kierownik jednostki organizacyjnej odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnego albo przerywa to postępowanie, w przypadku:

1. niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków w dokumentacji w wyznaczonym dodatkowym terminie,

2. niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym,

3. niespełnienia wymagań określonych w art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej,

4. negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego,

5. gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 631 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz. 1247),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1580).

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej