Dyrektor Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce ogłasza nabór do służby w Służbie Więziennej na stanowisko młodszy referent działu kwatermistrzowskiego

Dodatkowe informacje:

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi oraz wszelkich informacji na temat naboru udziela Dział Kadr Zakładu Karnego w Gdańsku- Przeróbce

ul. Siennicka 23
tel. 058 766-93-08 (04, 09)

Liczba osób przewidzianych do przyjęcia - 1
Planowany termin przyjęcia do służby: 2018 r.

 

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 09 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U. 2017r, poz.631)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz.U. Nr 186 poz.1247)

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014r w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do Służby (Dz.U. z 2014r, poz.1989)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2015r, poz.1580)

Wymagania stawiane kandydatom:

- wykształcenie co najmniej średnie, preferowani kandydaci z wykształceniem o profilu gastronomicznym, legitymujący się ukończeniem kursów/ szkoleń o profilu gastronomicznym
- obywatelstwo polskie
- uregulowany stosunek do służby wojskowej
- korzystanie z pełni praw publicznych
- osoba, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań
- osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo
- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby

Wymagane dokumenty:
- pisemne podanie o przyjęcie do służby
- wypełniona ankieta personalna - 1 aktualna fotografia w formacie wymaganym do dowodu osobistego

Wymagane dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Świadczenia pieniężne przysługujące funkcjonariuszom Służby Więziennej:

zasiłek na zagospodarowanie (w służbie stałej), zwrot kosztów przejazdu, dopłata do wypoczynku, ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby (w przypadku miejsca zamieszkania poza miejscowością pełnienia służby); nagrody roczne, uznaniowe, nagrody jubileuszowe; zapomogi, możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych przez członków rodziny funkcjonariusza, funkcjonariuszom zwolnionym ze służby przysługuje z budżetu państwa, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej niezdolności do służby, oraz członkom ich rodzin – w przypadkach określonych w w/wym Ustawie.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:
- ocena złożonych dokumentów
- rozmowa kwalifikacyjna
- uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych
- test sprawności fizycznej kandydata
- ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej
- sprawdzenie prawdziwości danych zawartych w ankiecie personalnej
- sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata
- zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej

W PRZYPADKU PODJĘCIA PRZEZ KIEROWNIKA JEDNOSTKI DECYZJI O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST DO DOSTARCZENIA NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW W TERMINIE 7 DNI OD DNIA TELEFONICZNEGO WEZWANIA:

- dowód osobisty - ksero
- świadectwa pracy lub służby - ksero
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne np. potwierdzające dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe i naukowe, opinie polecające - ksero
- książeczkę wojskową - ksero stron: ze zdjęciem, z wpisem o przynależności do WKU, z kategorią zdrowia, terminem odbywania służby wojskowej, z wpisem o przeniesieniu do rezerwy
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia testu sprawności fizycznej
- odpis skrócony aktu urodzenia - ksero
- odpis skrócony aktu urodzenia dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa - ksero

Niekompletna dokumentacja nie będzie przyjmowana.

Ankiety personalne są do odbioru w dziale kadr Zakładu Karnego w Gdańsku w godz. 08:00- 15.00 oraz na stronie:

http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej


Termin i miejsce składania dokumentów:
od dnia 12 marca 2018 r. do dnia 15 kwietnia 2018 r. z dopiskiem „DKW”

 

a) osobiście w siedzibie Zakładu Karnego

b) listownie na adres:

Zakład Karny Gdańsk-Przeróbka

ul. Siennicka 23

80-758 Gdańsk

c) drogą elektroniczną na adres e-mail: zk_gdansk_przerobka@sw.gov.pl

 

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminach przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Nie zwracamy dokumentów.

 

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej.

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej