ARESZT ŚLEDCZY W SZCZECINIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

magister farmacji – FUNKCJONARIUSZ

 

Przewidywana ilość osób do przyjęcia 1

 

Planowany termin przyjęcia do służby: maj/czerwiec 2017

 

Wymagania stawiane kandydatom określone w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. O Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 z późn. zm.):

„Art. 38. W służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej średnie wykształcenie- kierunkowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.”

 

PREFERENCJE:

dyspozycyjność

odporność na stres

wykształcenie wyższe farmaceutyczne

tytuł magistra farmacji

odbyty dwuletni staż w zawodzie magister farmacji

 

Wymagane dokumenty:

pisemne podanie o przyjęcie do służby

CV z aktualna fotografią

wypełniona ankieta personalna, która stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( Dz. U. Z 2010 r. Nr 186, poz. 1247) – druk ankiety personalnej znajduje się na stronie internetowej http://www.sw.gov.pl

dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie – w szczególności świadectwo ukończenia szkoły średniej- kserokopia.

 

Postępowania kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

oceny złożonych dokumentów;

przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;

uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;

testu sprawności fizycznej kandydata;

przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego;

ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej;

sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata;

zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Areszcie Śledczym w Szczecinie

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w kopercie z dopiskiem „ dotyczy naboru na stanowisko – technik farmacji” na adres: Areszt Śledczy w Szczecinie, ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin w terminie do 31 marca 2017 r. ( liczy się data wpływu do jednostki organizacyjnej).

 

Wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela komórka kadrowa Aresztu Śledczego w Szczecinie tel. 91/ 48 08 141

 

Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane

 

W przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do dostarczenia pozostałych dokumentów, o których mowa w art. 39 ust.2 pkt 2-7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 z późn. zm.)

O terminie dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Kandydaci zakwalifikowani, na podstawie oceny złożonych dokumentów zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Podstawy prawne:

ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej ( Dz. U. 2010, Nr 79, poz. 523 z późn. zm.)

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej ( DZ. u. 2010 r. Nr 186, poz. 1247)

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. W sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej ( Dz. U. 2011 r. Nr 20, poz. 108)

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej