Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie, ogłasza nabór na stanowisko młodszego asystenta ( młodszy psycholog ) Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Rzeszowie.

Rzeszów, dnia 14 .02.2018 r.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie

ogłasza nabór na stanowisko

młodszy asystent ( młodszy psycholog ) Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Rzeszowie

 • wymiar etatu 1 etat
 • liczba osób przewidzianych do przyjęcia 1 osoba
 • umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 • przewidywany termin zatrudnienia 01 maj 2018roku,
 • wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2850 zł na czas określony , 3000 zł na czas nieokreślony
 • miejsce wykonywania pracy: ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów (doraźnie jednostki organizacyjne podległe okręgowemu inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie)

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 631), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zadań medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej ( Dz. U. z 2009 roku, nr 131 poz. 1081 ), Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1502 z późn. zm.).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM:

z art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017., poz. 631) pracownikiem zatrudnionym w Służbie Więziennej może być osoba która:

 • ukończyła osiemnaście lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe, ani wobec której nie został wydany wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się wobec niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie; min. wyższe zawodowe,
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r., nr 182, poz. 1228 z późn. zm.);
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie, na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wykształcenie wyższe z tytułem magistra psychologii,
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu Office,
 • wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania;
 • dyspozycyjność

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY BEDZIE OBEJMOWAŁ W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami i pracownikami podległych jednostek organizacyjnych poprzez prowadzenie okresowych i kontrolnych konsultacji psychologicznych,
 • monitorowanie kondycji psychicznej funkcjonariuszy i pracowników narażonych na szczególne ryzyko zawodowe związane z warunkami pracy,
 • prowadzenie interwencji kryzysowych wobec funkcjonariuszy doświadczających sytuacji będących źródłem stresu,
 • wizytacja stanowisk pracy i analiza warunków służby z uwzględnieniem warunków szkodliwych i uciążliwych, negatywnie wpływających na kondycję psychiczną,
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów zdrowotnych dla funkcjonariuszy z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej ,
 • opracowywanie analiz i informacji statystycznych

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie + CV;
 • kserokopia świadectw pracy lub służby;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Osoba zainteresowana winna osobiście lub za pośrednictwem poczty złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie, ul. Załęska 76, 35 – 322 Rzeszów, w godz. 7.30 – 15.30 lub w terminie do dnia 23 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu dokumentów do OISW w Rzeszowie). Dokumenty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta pracy”. Nie będą respektowane dokumenty przesłane poczta mailową.

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w kadrach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie, pod numerem telefonu 017 85 80 782.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej