Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karny w Zamościu

Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 581 z póżn. zm),

I. Nazwa i adres zamawiającego

Zakład Karny w Zamościu

ul. Okrzei 14

22-400 Zamość

tel. 84 638 00 70

II. opis przedmiotu konkursu

Zakład Karny w Zamościu ogłasza konkurs którego przedmiotem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • podstawowej opieki zdrowotnej;
  • konsultacji specjalistycznych z zakresu: chorób wewnętrznych, chirurgii, ortopedii, dermatologii, laryngologii, diabetologii, psychiatrii, neurologii, okulistyki;
  • oraz protezowania stomatologicznego.

Czas trwania umowy od 1 styczna 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

III . wymagane dokumenty składane przez oferenta :

formularz ofertowy wypełniony czytelnie w języku polskim wraz z załącznikami

wypełniony druk oświadczenia

Miejsce i termin składania ofert – oferty należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej „ Konkurs na usługi medyczne „

do Sekretariatu Zakładu Karnego w Zamościu

ul. Okrzei 14

22-400 Zamość

do dnia 15 grudnia 2017 r . do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2017 r. godz. 12.15 – wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.sw.gov.pl

Dokumenty do pobrania :

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem - protezowanie

2. Formularz ofertowy - świadczenbia zdrowotne wraz z oświadczeniem

Zakład Karny w Zamościu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przedłużenia terminu składania ofert.

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu

ppłk Krzysztof Stefanowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej