Dyrektor Generalny Służby Więziennej ogłasza konkurs na stanowisko redaktora naczelnego czasopisma „ Forum Penitencjarne” Zatrudnienie w Zespole Komunikacji Medialnej i Promocji Centralnego Zarządu Służby Więziennej w charakterze urzędnika państwowego w pełnym wymiarze czasu pracy.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA:

 1. koordynowanie  pracy Redakcji;
 2. nadzorowanie prac Redakcji związanych z opracowaniem i przygotowaniem do druku materiałów redakcyjnych;
 3. korekta artykułów;
 4. współpraca z Radą Programową „Forum Penitencjarnego” w celu podjęcia na łamach Forum tematów szczególnie istotnych ze względu na interes Służby Więziennej;
 5. inicjowanie zamówień na szczególnie przydatne opracowania autorskie;
 6. współpraca z drukarnią w zakresie łamania, przygotowania graficznego, korekty i druku kolejnych numerów „Forum Penitencjarnego”;

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: dziennikarstwo, filologia polska;
 2. minimum 5 lat udokumentowanego stażu pracy;
 3.  posiadane doświadczenie redakcyjne;
 4. doświadczenie w przeprowadzaniu korekty artykułów w pracach redakcyjnych lub wydawniczych;
 5. dobra  znajomość j. angielskiego ;
 6. dobra znajomość zasad ortografii, interpunkcji, gramatyki, itp.;
 7. komunikatywność, umiejętność kierowania pracą zespołu;
 8. znajomość i sprawna obsługa pakietu MS Office i urządzeń biurowych.

Zgłoszenie kandydatury na redaktora naczelnego powinno zawierać obligatoryjnie:

 1. opis koncepcji rozwoju i prowadzenia czasopisma „Forum Penitencjarne”;
 2. życiorys, uwzględniający w szczególności opis osiągnięć redakcyjnych z ostatnich 5 lat oraz doświadczeń istotnych z punktu widzenia sprawowania funkcji redaktora naczelnego,
 3. informacje dotyczące znajomości języków obcych oraz posiadanych dokumentów potwierdzających  zdobyte przez kandydata doświadczenie,
 4. oświadczenie w przedmiocie dyspozycyjności w zakresie wykonywania obowiązków redaktora naczelnego,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

 

Wymagane dokumenty należy przesłać do dnia 11.12.2017 r.  na adres:

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Biuro Kadr i Szkolenia

ul. Rakowiecka 37a

02-521  WARSZAWA

lub na adres bks@sw.gov.pl

w temacie proszę napisać oferta pracy redaktor naczelny

 

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej do dnia 15 grudnia 2017 r.

Oferty niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej