Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu
ogłasza nabór kandydatów do Służby Więziennej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu
na stanowisko:


STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

ilość osób: 5


Nabór zakończy się do dnia 31 października 2018 roku.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi oraz wszelkich informacji na temat naboru udziela dział kadr Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, ul. Wrocławska 193-195. tel. 048 – 62 7669506

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 631 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 481 z późn. zm.),
 3. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186 poz.1247 z 2010 roku),
 4. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie stanowisk służbowych i stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2015 r., poz. 544),
 5. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1580).

Charakter pracy:

 1. Praca w systemie wielozmianowym 7-19;19-7, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
 2. Praca w zespole terenowym Systemu Dozoru Elektronicznego. Wykonywanie u osób objętych Systemem Dozoru Elektronicznego instalacji, deinstalacji, wymiany urządzeń monitorujących oraz ich kontrola.
 3. Realizacja zlecanych wizyt na terenie podległym, praca w terenie.

 

 


Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby woj­skowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
  o ochro­nie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do peł­nienia służby.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:

 • ocena złożonych dokumentów,
 • jedna lub kilka rozmów kwalifikacyjnych,
 • uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;
 • test sprawności fizycznej, składający się z pięciu prób: /siły, polegającej na rzucie 2kg piłką lekarską; mocy, polegającej na skoku w dal z miejsca; gibkości, polegającej na skłonie tułowia w przód (postawa stojąc); zwinności, polegającej na biegu zygzakiem w prostokącie 3x5m; szybkości, polegającej na biegu wahadłowym 10x10 m (mężczyźni), 6x10m (kobiety)/
 • przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualne­go poświadczenia bezpieczeństwa osobowego;
 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służ­by w Służbie Więziennej;
 • sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandy­data;
 • zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniona ankieta personalna (druk ankiety personalnej znajdują się na stronie internetowej www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej
 2. aktualną kolorową fotografię w formacie wymaganym do dowodu osobistego;
 3. świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;
 4. dokumenty potwierdzające posiadane wykształce­nie, kwalifikacje zawodowe
  i specjalistyczne;
 5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej;
 6. odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżon­ka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa;
 7. książeczka wojskowa;
 8. dowód osobisty.

 

Ponadto kandydat może dodatkowo złożyć inne dokumenty, w szczególności potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, potwierdzające osiągnięcia zawodowe i naukowe, opinie polecające.

Termin i miejsce składania dokumentów: Osoba zainteresowana winna złożyć w siedzibie COSSW w Kaliszu, ul. Wrocławska 193-195, w godz. 7.00 – 15.00 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 30.05.2018 r. (liczy się data wpływu do jednostki organizacyjnej): podanie o przyjęcie do służby na oferowane stanowisko oraz wypełnioną ankietę personalną (ankietę należy wydrukować dwustronnie).

Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do dostarczenia, pozostałych dokumentów, o których mowa w art. 39 ust.2 ustawy o Służbie Więziennej. O terminie dostarczenia w/w dokumentów oraz rozmowy wstępnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie przez komórkę kadrową COSSW w Kaliszu.


Kierownik jednostki organizacyjnej odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerywa to postępowanie, w przypadku:

 1. niezłożenia dokumentów, w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków
  w wyznaczonym dodatkowym terminie,
 2. niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym
  w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 3. niespełnienia wymagań określonych w art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
  o Służbie Więziennej,
 4. negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego,
 5. gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej.

Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej na podstawie uzyskanych przez kandydatów ocen predyspozycji sporządzana jest lista kandydatów do służby.

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej