Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu zatrudni
4 pracowników cywilnych

na stanowisko referenta – obsługa Systemu Dozoru Elektronicznego

Oferujemy umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Nabór zakończy się do dnia 31 października 2018 roku.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 631 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 września 1982r. o urzędnikach państwowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2142),
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej pracownikiem zatrudnionym w Służbie Więziennej może być osoba, która:

 • ukończyła osiemnaście lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, ani wobec której nie został wydany wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne
  o takie przestępstwo, a także nie toczy się wobec niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie (co najmniej średnie);
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r. nr 182, poz. 1228 z późn. zm.);
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie, na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

CHARAKTER PRACY:

Praca w systemie wielozmianowym w godz. 7-19;19-7, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Praca w zespole terenowym Systemu Dozoru Elektronicznego. Wykonywanie u osób objętych Systemem Dozoru Elektronicznego instalacji, deinstalacji, wymiany urządzeń monitorujących oraz ich kontrola. Realizacja zlecanych wizyt na terenie podległym, praca w terenie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

podanie (list motywacyjny + CV) o przyjęcie do pracy w Służbie Więziennej;

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (faks, kserokopiarka),
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Ww. dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 30.05.2018 roku za pośrednictwem poczty na adres: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz lub pocztą elektroniczną na adres kadry_cossw@sw.gov.pl oraz osobiście w siedzibie COSSW w Kaliszu, w godz. 7.00 – 15.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do jednostki).

Jednocześnie informujemy, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów, a skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Szczegółowych informacji udziela dział kadr COSSW w Kaliszu pod numerami telefonów 62 7669506

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych jest Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu  z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 193-195, 62-800 Kalisz. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Każdemu uczestnikowi rekrutacji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawienia. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108,             z późn. zm.) jest obowiązkowe, natomiast podanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wyżej wskazany jest dobrowolne.

Prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 193-195, 62-800 Kalisz, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej