Areszt Śledczy we Wrocławiu, ul. Świebodzka 1

rozpoczyna nabór kandydatów na funkcjonariuszy

Służby Więziennej na 2017 r., który trwać będzie w terminie

od 13 września do 29 września 2017 r.

Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

1. AŚ we Wrocławiu poszukuje kandydatów/kandydatki do Służby Więziennej na stanowisko:

strażnik działu ochrony - wymagane wykształcenie minimum średnie,

planowana liczba przyjęć do służby w 2017 r. – 2 osoby,

służba pełniona jest w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

 

2. Kryteria naboru:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

- posiadająca obywatelstwo polskie

- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej

- korzystająca z pełni praw publicznych

- dająca rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań

- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

- posiadająca co najmniej średnie wykształcenie

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

3. Osoby zainteresowane podjęciem postępowania kwalifikacyjnego, którego pozytywne zakończenie jest warunkiem ubiegania się o przyjęcie do Służby Więziennej, składają w dziale kadr AŚ we Wrocławiu, ul. Świebodzka 1 następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie do Służby Więziennej,

- CV,

- wypełnioną ankietą personalną kandydata do Służby Więziennej (aktualny plik z ankietą dostępny do pobrania na stronie www.sw.gov.pl (zakładka ”Praca”) – PROSZĘ ANKIETĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE).

 

Wymienione wyżej dokumenty należy przekazywać wyłącznie drogą pocztową do dnia 29 września 2017 r. na adres Areszt Śledczy we Wrocławiu, 50-046 Wrocław, ul. Świebodzka 1, z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru”. O dacie doręczenia decyduje data stempla pocztowego.

 

4. Osoby, wobec których zostanie podjęta decyzja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, zobowiązane będą do dostarczenia następujących dokumentów:

- świadectwa pracy lub służby;

- zaświadczenia z Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych – o ile taki zasiłek był pobierany,

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;

- zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,

- odpisy skróconych aktów urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa.

- dowód osobisty i książeczka wojskowa,

- inne, na polecenie działu kadr, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

O terminie dostarczenia powyższych dokumentów powiadomimy telefonicznie wybrane osoby.

Z dostarczonych dokumentów zostaną na miejscu sporządzone kserokopie.

Po zakończonej rekrutacji Areszt Śledczy we Wrocławiu nie zwraca kserokopii dokumentów.

 

5. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

- ocena złożonych dokumentów,

- przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,

- uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,

- test sprawności fizycznej kandydata,

- ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisję lekarską MSW,

- sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata,

- zatwierdzenie przez kierownika jednostki organizacyjnej listy kandydatów spełniających wszystkie kryteria przyjęcia do Służby Więziennej.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony po weryfikacji dokumentów w terminie późniejszym, o czym osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego, nie gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej.

 

Dodatkowe informacje dotyczące postępowań kwalifikacyjnych można znaleźć na Ogólnopolskim Portalu Służby Więziennej www.sw.gov.pl oraz w kadrach AŚ we Wrocławiu pod numerami tel. (71) 32-72-454 lub 554

 

Prowadzony nabór wszczęty został na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz. 1247). Wymagania w zakresie zdolności do Służby Więziennej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do Służby Więziennej i funkcjonariusza Służby Więziennej ( Dz. U. z 2014 r. poz..1989 z dnia 2014.12.31)

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej