OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Stosowanie do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) zwaną w dalszej części również „ustawą o działalności leczniczej”, Dyrektor Aresztu Śledczego we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności, przebywających w Areszcie Śledczym we Wrocławiu w ramach kontraktu lekarskiego - specjalistę kardiologa – 1 kontrakt w zakresie:

konsultacji kardiologicznych pacjentów w Ambulatorium i Izbie Chorych Aresztu Śledczego we Wrocławiu 5 – 10 godzin w miesiącu w dni powszednie w godzinach 7.30 - 15.15.

 

I. UDZIALAJĄCY ZAMÓWIENIA

Nazwa: Areszt Śledczy we Wrocławiu

Kod i miejscowość: 50-046 Wrocław

NIP: 896-100-12-81

REGON: 000320609

Telefon: 71 32 72 400

Fax: 71 34 36 610

e-mail: as_wroclaw@sw.gov.pl

 

II. PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

Oferent biorący udział w niniejszym konkursie powinien przedstawić w składanej ofercie kserokopie:

1) Prawo wykonywania zawodu lekarza,

2) Kserokopię wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich (grupowych),

3) Wpis do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej,

4) Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami składek ZUS na ubezpieczenia społeczne,

5) Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, tj. umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, na okres wykonywanej usługi (obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej
w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej).

6) Oświadczenie, że Świadczeniodawca biorący udział w niniejszym konkursie nie jest zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich, nie jest ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu, nie został pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

 

III. TERMIN UMOWY

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 02.01.2018 r.

Umowy zostaną zawarte na okres od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

IV. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy, obowiązującym formularzem można zapoznać się w kadrach Aresztu Śledczego we Wrocławiu w dni powszednie w godzinach 8:00 – 14:00.

 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w sekretariacie:

Areszt Śledczy we Wrocławiu

ul. Świebodzka 1

50-046 Wrocław

od 11.12.2017 do dnia 18 grudnia 2017. do godz. 11:00 - na obowiązującym formularzu, pisemnie, w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem: „Konkurs ofert na usługę medyczną”.

 

UWAGA!

Sekretariat znajduje się na terenie Aresztu Śledczego, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w sekretariacie.

 

VI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Miejsce otwarcia ofert:

Areszt Śledczy we Wrocławiu

ul. Świebodzka 1

50-046 Wrocław

dnia 19 grudnia 2017 r. o godz. 12:00

 

VII. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 2 dni od dnia otwarcia ofert.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną poinformowani pisemnie. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.sw.gov.pl oraz zostanie umieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podawania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

VII. KRYTERIA OCENNY OFERTY I ICH ZNACZENIE

- Cena brutto za jedną godzinę pracy w ramach kontraktu lekarskiego – waga kryterium 70%

- Znajomość i doświadczenie w pracy w jednostkach Służby Więziennej - waga kryterium 30%

 

IX. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA ŚRODKÓW ODWOŁAWCZYCH I SKARG

Oferenci biorący udział w postępowaniu mają możliwość składania środków odwoławczych i skarg, o których mowa w art. 152 ustawy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm.).

 

 

 

Podpisał/-/

                  Dyrektor

Aresztu Śledczego we Wrocławiu

           mjr Szczepan Ociepa

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej