ARESZT ŚLEDCZY w Warszawie - Służewcu

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. 2017 poz. 631 z późn. zm)
oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz. 1247) ogłasza nabór na następujące stanowisko z przeznaczeniem na 2018 rok:

strażnik działu ochrony – etat funkcjonariusza (10 osób).

Wymagania stawiane kandydatom/kandydatkom:

* wykształcenie co najmniej średnie,

*obywatelstwo polskie,

* uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku mężczyzn),

* korzystanie z pełnych praw publicznych,

* nieposzlakowana opinia,

* niekaralność

* mile widziane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje tj. energetyczne, elektryczne,  informatyczne,  budowlane.

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie do służby wraz z wypełnioną ankietą personalną kandydata do Służby Więziennej (dokument dostępny na stronie SW w zakładce PRACA – warunki do przyjęcia do Służby Więziennej),

W razie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego (po dodatkowym powiadomieniu kandydata) kandydat obowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:

- świadectwa oraz dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,

- świadectwa pracy lub służby,

- kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej,

- odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa,

- inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe itd.

- 1 zdjęcie (format do dowodu osobistego).

 

Ankietę personalną i podanie należy składać w terminie do dnia 23 marca 2018 r. osobiście w siedzibie tut. jednostki od poniedziałku do piątku (godz. 8.30 – 15.00) lub drogą pocztową na adres:

Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu

02-699 Warszawa ul. Kłobucka 5

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu
tel. (22) 35 45 104; (22)35 45 205

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej