Areszt Śledczy w Warszawie- Służewcu poszukuje pracownika na stanowisko lekarza dermatologa Ambulatorium z Izbą Chorych

Liczba osób przewidzianych do przyjęcia: lekarz dermatolog  (pracownik cywilny –  0,25 etatu)

Wymagania:

  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzystająca z pełni praw publicznych,
  • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
  • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • posiadająca odpowiednie do stanowiska wykształcenie tj. wyższe medyczne,
  • posiadająca prawo wykonywania zawodu,
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagane dokumentyCV z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Pisemne zgłoszenie należy składać w terminie do dnia  31 marca 2017 r. osobiście w siedzibie tut. jednostki lub drogą pocztową na adres:

Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu

02-699 Warszawa

ul. Kłobucka 5


Planowany termin zatrudnienia –  2017 rok
Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu - tel. (22) 35 45 104

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej