Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie ogłasza otwarcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

strażnik działu ochrony

w charakterze funkcjonariusza Służby Więziennej na podstawie art. 38 oraz art. 39 Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 631 z późn. zm.) Postępowanie dotyczy przyjęcia do służby; praca w systemie zmianowym, z bronią oraz w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi.

Liczba osób przewidzianych do przyjęcia – 10

Planowany termin zatrudnienia – 2018 rok

 

Służbę może pełnić osoba:

posiadająca obywatelstwo polskie

posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej

korzystająca z pełni praw publicznych

która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań

która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo

dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych

posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

oceny złożonych dokumentów

przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych

uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych

testu sprawności fizycznej kandydata

przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego

ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej

sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata

zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

Pisemne zgłoszenie chęci podjęcia służby wraz z prawidłowo wypełnioną ankietą personalną (wydrukowaną dwustronnie) należy złożyć w siedzibie Aresztu Śledczego w Warszawie -Grochowie ul. Chłopickiego 71 A, w godz. 8:00-16:00 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 23 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu do Aresztu Śledczego). Druk ankiety znajduje się na stronie internetowej http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami do służby zostanie przeprowadzona w terminie później ustalonym.

 

Pozostałe dokumenty kandydat jest zobowiązany przedłożyć w przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego wobec jego osoby (tj. dowód osobisty, książeczka wojskowa, świadectwa pracy lub służby, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne, zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej, odpisy skrócone aktu urodzenia: własny, małżonka i dzieci oraz aktu małżeństwa, 1 zdjęcie kandydata w formacie do dowodu osobistego).

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kadrach Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie
tel. 22 512 65 04 w godz. 8:00 – 16:00.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej