OGŁOSZENIE

O OTWARCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

NA STANOWISKO STRAŻNIKA DZIAŁU OCHRONY

ARESZTU ŚLEDCZEGO W WARSZAWIE - BIAŁOŁĘCE

Na podstawie § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 20 września 2010 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz. 1247) informuję o rozpoczęciu procedury naboru na stanowisko strażnika działu ochrony Aresztu Śledczego
w Warszawie – Białołęce.

1.Liczba osób przewidzianych do przyjęcia – 20
2.Wymagania stawiane kandydatom do służby określone są w art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 roku poz. 631 z późn. zm.).

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

a) posiadająca obywatelstwo polskie,

b) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,

c) korzystająca z pełni praw publicznych,

d) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

e) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

f) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych,

g) posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

h) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

3. Postępowanie kwalifikacyjne zgodnie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej składa się z następujących etapów:

a) oceny złożonych dokumentów;

b) przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;

c) uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;

d) testu sprawności fizycznej kandydata;

e) przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego;

f) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej;

g) sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata;

h) zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

4. Wymagane dokumenty:

a) podanie o przyjęcie do służby,

b) wypełnioną ankietę personalną

należy przesłać w terminie do 30 listopada 2017 roku na adres: Areszt Śledczy Warszawa - Białołęka ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa
5. Kandydat wobec którego zostanie podjęta decyzja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego zostanie poinformowany o terminie uzupełnienia dokumentacji o niżej wymienione dokumenty:

a) świadectwa pracy lub służby;

b) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;

c) zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej;

d) odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa;

e) inne, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów,

f) 1 zdjęcie.

6. Planowany termin zatrudnienia: 2017 rok oraz I kwartał 2018 roku
7. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w dziale kadr Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce - tel. 22 32 17 472.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej