Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce ogłasza otwarcie postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko  młodszego referenta – starszego inspektora działu organizacyjno-prawnego – pracownik cywilny na podstawie art. 29 Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. - Przewidywane etaty – 1 

Pracownikiem Służby Więziennej może być osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec , której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • ma odpowiednie do stanowiska wykształcenie;
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy , stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.)
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Od kandydatów bezwzględnie oczekuje się:

 • wykształcenia minimum średniego
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • zaangażowania w realizację powierzonych zadań;

Dodatkowe wymagania :

 • mile widziane doświadczenie zawodowe;
 • postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów: ocena złożonych dokumentów; rozmowa kwalifikacyjna;

Wymagane dokumenty:

 • pisemne podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe itp.

Miejsce wykonywania pracy:   Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce , 03 – 016 Warszawa ul. Ciupagi 1

Termin i miejsce składania ofert (osobiście lub za pośrednictwem poczty)

do dnia 22 maja 2018 r.

Informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego na w/w stanowisko można uzyskać w dziale kadr Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce  pod numerem telefonu: (022) 321 74 72.

Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. Na podstawie analizy zebranych dokumentów,
z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O odmowie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do zmiany lub uzupełniania udostępnianych danych.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej