Nabór na stanowisko: asystenta (lekarza) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego
w Warszawie - Białołęce

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce ogłasza nabór na stanowisko: asystenta (lekarza ogólnego, lekarza internistę, lekarza medycyny rodzinnej) Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce.

Pracownik cywilny, umowa zlecenia, kontrakt (forma zatrudnienia do uzgodnienia)
Planowana liczba osób do przyjęcia: 2 . Planowane przyjęcie: 2018 roku.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r., poz. 631 z późn. zm.);
Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r., w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U.
z 2017 r., poz. 304);

Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Wymagania:
- wykształcenie wyższe medyczne,

-prawo do wykonywania zawodu lekarza,

-posiadająca obywatelstwo polskie,

- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych,
-dająca rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych,

- posiadająca zdolność psychiczną i fizyczną pozwalająca na zatrudnienie na w/w stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy

Osoby zainteresowane, w dniach 30 kwietnia 2018 r., winne złożyć następujące dokumenty:

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do służby.

2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz oświadczenie o niekaralności.

3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie.

4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne.


Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod nr telefonu 22 – 32 –17 – 612, 609 244 001

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej