Dodatkowe informacje: ilość osób – 1 wymiar pracy – 0,5 etatu

 DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W TORUNIU
Areszt Śledczy w Toruniu
ul. Piekary 53
87 -100 Toruń
OGŁASZA NABÓR NA N/W STANOWISKO
Pielęgniarka  –  UMOWA O PRACĘ (PÓŁ ETATU)
Dodatkowe informacje:
 ilość osób – 1
wymiar pracy – 0,5 etatu

Wymagania stawiane kandydatom:
• wykształcenie min. średnie medyczne
   kurs szczepień ochronnych
• nieposzlakowana opinia,
• korzystanie z pełnych praw publicznych i cywilnych, pełna zdolność do czynności prawnych,
• daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
• daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
• posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.
Zatrudnienie:
- umowa o prace, pół etatu; czas realizacji: od stycznia/lutego 2018 r.
Wymagane dokumenty:
• podanie o pracę,
• CV,
• kserokopia świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje zawodowe,
• dwie aktualne fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego.
Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesyłać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i dopiskiem określającym stanowisko na jakie kandydat składa dokumenty na adres :  Areszt Śledczy w Toruniu, 87 -100 Toruń, ul. Piekary 53 albo składać osobiście do dnia 31.01.2018 r.
Wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela dział kadr  tel. 056 657 79 14/18
. Wymagane dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie, referencje z poprzednich miejsc pracy.
Każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wynikach naboru .
Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz.  631, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz.1247), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 20 poz. 108).

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej