Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 30a,

83-200 Starogard Gdański

OGŁASZA NABÓR NR  4/2018

 Mł. Instruktor/ młodszy wychowawca działu terapeutycznego ds. terapii zajęciowej

( funkcjonariusz) – liczba osób przewidywanych do przyjęcia 1


PLANOWANE PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY   czerwiec 2018

1. Wymagania, które winien spełnić kandydat:

1) posiada obywatelstwo polskie;
2) posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) nie karany;
6) daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów
określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
7) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

Wymagania konieczne co do wykształcenia: wyższe   co najmniej licencjat  o kierunku lub specjalności terapia zajęciowa lub w przypadku ukończenia studiów o innym kierunku posiadanie dodatkowo dyplomu potwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe: terapeuty zajęciowego bądź instruktora terapii zajęciowej.


 

2. Wymagane dokumenty:
1)  pisemne podanie o przyjęcie do służby
2)  wypełniona ankieta personalna do pobrania z  komórki kadrowej Aresztu   

     Śledczego w Starogardzie Gd. lub ze strony internetowej ( wg wzoru –  

     wydruk dwustronny) Ankieta_personalna_kandydata_do  Slużby_Wieziennej.doc.

3) dokumenty potwierdzające wykształcenie
 

 W  przypadku podjęcia przez kierownika jednostki decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do dostarczenia, w  wyznaczonym terminie, pozostałych dokumentów o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2 -7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej ( Dz. U.  z 2017r. poz. 631  z póź zm.)


Wymagane dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć  w komórce kadrowej   Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd., ul. Kościuszki 30 A, 83-200 Starogard Gd.

 

Wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela komórka kadrowa Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim tel. 58 775 92 50.

Dokumenty należy składać w terminie od  16   kwietnia 2018r.   do   27 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.

Dokumenty  które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie, referencje z poprzednich miejsc pracy.
Każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wynikach naboru .


 Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:
1) ocena złożonych dokumentów;
2) przeprowadzenie jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;
3) uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;
4) test sprawności fizycznej kandydata;
5) przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego;
6) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej;
7) sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata;
8) zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.
 


Kierownik jednostki organizacyjnej odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerywa to postępowanie, w przypadku:

  1. Niezłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków w dokumentacji w wyznaczonym dodatkowo terminie
  2. Niepoddanie się kandydata  czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym
  3. Niespełnienie wymagań określonych w art. 38 ustawy z dnia 10 kwietnia 2010r o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017r. poz. 631 z póź. zm)
  4. Negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego
  5. Gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej

 

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do Służby Więziennej.
 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej