Dyrektor Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej ogłasza nabór do Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Środzie Wielkopolskiej na stanowisko funkcjonariusza:

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

przewidywane zatrudnienie 1 osoby;

praca w systemie wielozmianowym z bronią, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności;

 

Wymagania dla kandydatów:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

- posiadająca obywatelstwo polskie;

- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

- korzystająca z pełni praw publicznych;

- która daje rękojmie prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

- która nie były skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

- dająca rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

- posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego kandydat do służby winien złożyć następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie do służby

- ankietę personalną.

 

Dokumenty należy przesłać na adres:

Areszt Śledczy w Środzie Wielkopolskiej ul. Garncarska 1, 63-000 Środa Wielkopolska lub składać osobiście w terminie do 31.01.2018 roku w godzinach od 7:00 – 14:00.

W przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu dalszego postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do dostarczenia, w wyznaczonym przez kierownika jednostki terminach, pozostałych dokumentów, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. 2017.631 z późn. zm.).

Ankieta personalna dostępna do pobrania pod adresem: http://www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/ lub w Kadrach Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerwać to postępowanie, w szczególności jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. 2010 Nr 186, poz. 1247) lub dostępne w Kadrach Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:00 oraz telefonicznie: 61 286-68-05

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego NIE GWARANTUJE PRZYJĘCIA do służby w Areszcie Śledczym w Środzie Wielkopolskiej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej