Dyrektor Aresztu Śledczego w Śremie ogłasza nabór kandydatów do Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Śremie na stanowisko:   Młodsza pielęgniarka/ młodszy pielęgniarz

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Śremie ogłasza nabór kandydatów do Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Śremie na stanowisko:

 

Młodsza pielęgniarka/ młodszy pielęgniarz

 

Przewidywane zatrudnienie - 1 osoba

Planowany termin przyjęcia: styczeń – luty 2018r.

 

Wymagania stawiane kandydatom:
1. posiada obywatelstwo polskie;
2. posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3. ukończył/a 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
4. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
5. nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6. daje rękojmie zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
7. posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

Od kandydatów oczekujemy:

tytułu magistra na kierunku pielęgniarstwo lub licencjata pielęgniarstwa lub średniego wykształcenia medycznego w zawodzie pielęgniarka,

prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/rza na terenie RP,

umiejętności obsługi komputera,

samodzielności, dyspozycyjności i komunikatywności,

umiejętności pracy z dokumentacją (dokładność, staranność, uporządkowanie),

zaangażowania w realizację powierzonych zadań.

 

 

Charakter pracy: Realizacja świadczeń pielęgniarskich w ambulatorium AŚ Śrem i w konwojach medycznych. Wykonywanie czynności przygotowawczych, porządkowych, organizacyjnych i administracyjnych. Służba w formacji umundurowanej i uzbrojonej. Bezpośredni kontakt z osobami pozbawionymi wolności. Służba w systemie jednozmianowym.

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 

podanie,

wypełniona ankieta personalna (stanowiąca załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej Dz. U. Nr 186 poz. 1247, także do pobrania na stronie internetowej: http://www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/ )

aktualną fotografię – format jak do dowodu osobistego.

 

W przypadku podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat będzie zobowiązany do złożenia pozostałych dokumentów wymaganych w postępowaniu:

Świadectwa pracy lub służby,

Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne

Kserokopię dowodu osobistego i książeczki wojskowej,

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność przystąpienia do testu sprawności fizycznej,

Odpis skrócony aktu urodzenia: własny, małżonka, dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa,

Oryginały powyższych dokumentów należy przedłożyć celem potwierdzenia zgodności z oryginałem.


Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1) oceny złożonych dokumentów;

2) przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;

3) uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych;

4) testu sprawności fizycznej kandydata;

5) przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego;

6) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej;

7) sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata;

8) zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

Dokumenty (podanie + ankietę personalną + fotografię) należy złożyć lub przesłać na adres:

Areszt Śledczy w Śremie ul. Wawrzyniaka 6, 63-100 Śrem, w terminie do 22.12.2017r. (data wpływu dokumentów do AŚ Śrem)

Dokumenty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w procedurze kwalifikacyjnej.

 

Dodatkowe informacje:

Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Areszcie Śledczym w Śremie.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej zamieszczone są na stronie internetowej SW: http://www.sw.gov.pl/strona/warunki-przyjecia-do-sluzby-wieziennej

Miejsce uzyskania szczegółowych informacji odnośnie postępowania kwalifikacyjnego:

Areszt Śledczy w Śremie, Kadry, ul. Wawrzyniaka 6, 63- 100 Śrem, tel. 061 28 10 752, mail: dk_srem@sw.gov.pl

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej