Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu ogłasza konkurs ofert na  świadczenia zdrowotne realizowane dla osób tymczasowo aresztowanych i skazanych, osadzonych w Areszcie Śledczym w Poznaniu, z wykorzystaniem infrastruktury zamawiającego: stanowisko ordynatora oddziału chorób wewnętrznych, stanowisko asystenta oddziału psychiatrii sądowej, dyżury pielęgniarskie.

Konkurs ofert Nr D/KP/1151/18/1

Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu ogłasza konkurs ofert na  świadczenia zdrowotne realizowane dla osób tymczasowo aresztowanych i skazanych, osadzonych w Areszcie Śledczym w Poznaniu, z wykorzystaniem infrastruktury zamawiającego: stanowisko ordynatora oddziału chorób wewnętrznych, stanowisko asystenta oddziału psychiatrii sądowej,dyżury pielęgniarskie.  

1. Nazwa i siedziba zamawiającego: Areszt Śledczy w Poznaniu, ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań

2. Określenie wartości i przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: część 1:  stanowisko ordynatora oddziału chorób wewnętrznych, część 2: stanowisko asystenta oddziału psychiatrii sądowej, część 3:  dyżury pielęgniarskie.  
Wartość zamówienia:  83999,84 PLN  wszystkie części (podatek VAT zwolniony)

3. Obszar terytorialny, dla którego jest prowadzone postępowanie:
Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług zdrowotnych  na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu.

4. Określenie maksymalnej liczy umów o udzielenie świadczeń medycznych objętych postępowaniem:  zamawiający zamierza zawrzeć dla każdej części konkursu jedną umowę na czas określony od 1.02.2018 do 31.03.2018.  Nie przewiduje zawarcia umów uzupełniających, równoważnych lub wariantowych.

5. Warunki zawierania i realizacji umów: w postępowaniu  mogą brać udział wykonawcy spełniający wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert dostępnych na stronie internetowej www.sw.gov.pl. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału wykonawcy w postępowaniu zamawiający żąda złożenia oświadczeń lub dokumentów. Wykonywanie   świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem postępowania nastąpi przy wykorzystaniu: infrastruktury i bazy lokalowej zamawiającego, produktów leczniczych, aparatury i sprzętu medycznego będącego własnością zamawiającego.

6. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert: Areszt Śledczy w Poznaniu ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań w terminie  od 11.01.2018 do 24.01.18,  w dni robocze w godzinach 09.00-14.00.  Osoba upoważniona do porozumiewania się  z  oferentami:
Ewa Krupska –  Fax 618568251
e-mail Ewa.Krupska@sw.gov.pl
7. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego, do dnia 25.01.2018 godz. 07.30 biuro podawcze IV p.
 
8. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2018 godz. 08.00 w siedzibie Zamawiającego, sala narad   IV p.

9. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu: konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 26.01.2018 w siedzibie Zamawiającego, sala narad Aresztu Śledczego w Poznaniu IV p. Informacja o rozstrzygnięciu zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.sw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego.  

10. Zastrzeżenie o prawie do odwołania konkursu ofert oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu: W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert zamawiający  zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przedłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.  
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający  zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyny. O powyższym zamawiający  niezwłocznie zawiadomi oferentów poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.sw.gov.pl

11. Składanie protestów, odwołań i skarg: Wykonawcom, których  interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Areszt Śledczy w Poznaniu zasad przeprowadzania postępowania  w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 152, 153 i 154 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej