OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych dla osób pozbawionych wolności, odbywających karę pozbawienia wolności oraz tymczasowo aresztowanych w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie:

specjalistycznych konsultacji psychiatrycznych:

umowa zawarta będzie na czas określony, tj. do dnia 31.12.2018 roku,

szacowana liczba obsługiwanych pacjentów wynosi nie więcej niż 750 osób,

udzielanie świadczeń odbywać się będzie na terenie Aresztu Śledczego w/m,

cena maksymalna 60 zł. brutto za jedną konsultację,

specjalistycznych konsultacji neurologicznych:

umowa zawarta będzie na czas określony, tj. do dnia 31.12.2018 roku,

szacowana liczba obsługiwanych pacjentów wynosi nie więcej niż 750 osób,

udzielanie świadczeń odbywać się będzie na terenie Aresztu Śledczego w/m,

cena maksymalna 55 zł. brutto za jedną konsultację,

specjalistycznych konsultacji dermatologicznych:

umowa zawarta będzie na czas określony, tj. do dnia 31.12.2018 roku,

szacowana liczba obsługiwanych pacjentów wynosi nie więcej niż 750 osób,

udzielanie świadczeń odbywać się będzie na terenie Aresztu Śledczego w/m,

cena maksymalna 25 zł. brutto za jedną konsultację.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych uzależnia się od daty zakończenia postępowania konkursowego, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.01.2018 roku. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu,

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą prywatną praktykę,

- posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu,

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Dodatkowo oferent w zakresie świadczenia usług psychiatrycznych musi posiadać co najmniej 3 miesięczny staż pracy w podmiotach leczniczych prowadzących leczenie osób uzależnionych (wymóg niezbędny do prowadzenia Programu Substytucyjnego dla osób pozbawionych wolności przebywających w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Tryb.).

Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert, formularzem ofertowym oraz projektem umowy można zapoznać się na stronie internetowej www.sw.gov.pl (zakładka Praca), pod numerem telefonu (044)-616-63-05, a także w siedzibie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na w/w stronie.

Oferty należy nadsyłać na adres 97-300 Piotrków Tryb., ul. Wronia 76/90 lub składać osobiście w siedzibie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb. (sekretariat jednostki) w terminie do dnia 18.12.2017 roku do godz. 15.00. Oferty należy składać na właściwym formularzu ofertowym na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie odpowiednio psychiatrii, dermatologii, neurologii, osobom odbywającym karę pozbawienia wolności oraz tymczasowo aresztowanym w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim”.

Do formularza ofertowego należy załączyć:

- kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub wydruk z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (http://rpwdl.csioz.gov.pl) (oferta w ramach praktyki lekarskiej i oferta podmiotu),

- kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (http://prod.ceidg.gov.pl) (oferta w ramach praktyki lekarskiej i oferta podmiotu),

- kserokopię prawa wykonywania zawodu lekarza (oferta w ramach praktyki lekarskiej),

- kserokopię dyplomu ukończenia uczelni medycznej przez lekarza świadczącego usługi wchodzące w zakres objęty postępowaniem konkursowym (oferta w ramach praktyki lekarskiej),

- kserokopię dyplomu specjalizacji w zakresie psychiatrii (oferta w ramach praktyki lekarskiej),

- kserokopię dokumentu potwierdzającego co najmniej 3 miesięczny staż pracy w podmiotach leczniczych prowadzących leczenie osób uzależnionych (oferta w ramach praktyki lekarskiej),

- kserokopię polisy od odpowiedzialności cywilnej (oferta w ramach praktyki lekarskiej i oferta podmiotu),

- kserokopię decyzji NIP, chyba że numer NIP jest zawarty w innym ze złożonych dokumentów (oferta w ramach praktyki lekarskiej i oferta podmiotu),

- kserokopię zaświadczenia o numerze REGON, chyba że numer jest zawarty w innym ze złożonych dokumentów (oferta w ramach praktyki lekarskiej i oferta podmiotu),

- kserokopię dowodu osobistego (oferta w ramach praktyki lekarskiej),

- kserokopię zaświadczenia o wpisie do KRS (oferta podmiotu).

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi na terenie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim w dniu następującym po dniu, w którym upływa termin składania ofert, w godzinach urzędowania administracji. Jeżeli dzień otwarcia ofert wypadałby w dniu wolnym od pracy otwarcie ofert nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

Kryterium oceny składanych ofert będzie stanowić cena za realizację usługi.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej www.sw.gov.pl (zakładka Praca) w terminie 3 dni od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia przez Udzielającego zamówienie.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

Oferentowi przysługuje prawo do składania skarg i protestów oraz środków odwoławczych od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na zasadach określonych w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

DYREKTOR

Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb.

ppłk Krzysztof Mrówczyński

 

Piotrków Tryb., dnia 07.12.2017 roku

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej