Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim

ogłasza nabór do Służby Więziennej na stanowisko młodszego wychowawcy działu penitencjarnego (etat funkcjonariusza Służby Więziennej, uposażenie netto około: 2850,00 zł). Przewidywana liczba osób do przyjęcia: 1 osoba.

Wymagania:

obywatelstwo polskie,

uregulowany stosunek do służby wojskowej,

pełnia praw publicznych,

rękojmia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

niekaralność,

rękojmia zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

wykształcenie wyższe magisterskie humanistyczne o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji, w szczególności: resocjalizacji, profilaktyki społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii, prawa,

zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby.

Kandydaci składają n/w dokumenty: o przyjęcie do służby:

podanie o przyjęcie do służby na stanowisko młodszego wychowawcy działu penitencjarnego,

wypełnioną ankietą personalną (do pobrania ze strony: www.sw.gov.pl),

kserokopie świadectw pracy lub służby,

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,

kserokopie odpisów skróconych aktów urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa,

kserokopia dowodu osobistego,

kserokopia książeczki wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne do służby składa się z następujących etapów:

oceny złożonych dokumentów,

przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych,

uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych,

testu sprawności fizycznej (wymagane zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej),

ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej,

sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata,

zatwierdzenie listy kandydatów przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Pozostali kandydaci o przerwaniu postępowania kwalifikacyjnego zostaną zawiadomieni pisemnie. Pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby. Areszt zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przyjęć oraz przyjęcie do służby innej liczby osób. Nie spełnianie podanych wymagań lub nie przestrzeganie wskazanej procedury daje podstawę do odrzucenia kandydatury.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać telefonicznie w kadrach Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 pod numerem telefonu: 44 732 33 18, 44 732 33 05.

Podanie wraz z załączoną dokumentacją należy nadsyłać wyłącznie pocztą w terminie do dnia 30.09.2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Piotrków Trybunalski, dnia 08.09.2017 roku

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej