Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie ogłasza nabór kandydatów do pracy w Służbie Więziennej w Areszcie Śledczym w Lublinie na stanowisko pracownika cywilnego: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (młodszy asystent - starszy asystent)

Liczba osób przewidzianych do przyjęcia: 1,
Wymiar etatu: 0,4

Podstawa prawna:
● ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 631)

Zgodnie z art. 29 ustawy o Służbie Więziennej - w Służbie Więziennej może pracować osoba która:

 1. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 2. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 4. ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;
 5. daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy   z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 );
 6. posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:

 • posiadane wykształcenie wyższe medyczne – kierunek lekarski;
 • posiadane odpowiednie kwalifikacje zawodowe - prawo wykonywania zawodu lekarza;

Ewentualne preferencje dotyczące wyboru kandydatów:

 • doświadczenie zawodowe,
 • szkolenia lub kursy zawodowe i specjalistyczne;

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:

 1. ocena złożonych dokumentów;
 2. przeprowadzenie jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych;
 3. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pracy w Służbie Więziennej;

Wymagane dokumenty:

 •         podanie o przyjęcie do pracy,
 •        kwestionariusz osobowy (kandydata do pracy),
 •        dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,
 •        prawo wykonywania zawodu lekarza,
 •        dokumenty potwierdzające staż pracy,
 •        oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 •        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie że nie został wydany prawomocny wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne o takie przestępstwo oraz że aktualnie nie toczy się wobec osoby postępowanie karne o takie przestępstwo.

Złożona oferta winna zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 992).

 

Termin i miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty należy przedłożyć osobiście lub przesłać na adres: Areszt Śledczy w Lublinie (Kadry), ul. Południowa 5; 20 – 482 Lublin w terminie do dnia 10 września 2017 roku.

Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty nie będą zwracane.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w kadrach Aresztu Śledczego w Lublinie lub pod nr telefonu: (081) 71 04 406 lub (081) 71 04 407.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej